Lucien, « Contre un ignorant bibliomane »

L’instrument ne fait pas l’artiste

Οὐκ ἄκαιρον δ´ ἂν γένοιτο καὶ Λέσβιον μῦθόν τινα διηγήσασθαί σοι πάλαι γενόμενον. ὅτε τὸν Ὀρφέα διεσπάσαντο αἱ Θρᾷτται, φασὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ σὺν τῇ λύρᾳ εἰς τὸν Ἕβρον ἐμπεσοῦσαν ἐκβληθῆναι εἰς τὸν μέλανα κόλπον, καὶ ἐπιπλεῖν γε τὴν κεφαλὴν τῇ λύρᾳ, τὴν μὲν ᾄδουσαν θρῆνόν τινα ἐπὶ τῷ Ὀρφεῖ, ὡς λόγος, τὴν λύραν δὲ αὐτὴν ὑπηχεῖν τῶν ἀνέμων ἐμπιπτόντων ταῖς χορδαῖς, καὶ οὕτω μετ´ ᾠδῆς προσενεχθῆναι τῇ Λέσβῳ, κἀκείνους ἀνελομένους τὴν μὲν κεφαλὴν καταθάψαι ἵναπερ νῦν τὸ Βακχεῖον αὐτοῖς ἐστι, τὴν λύραν δὲ ἀναθεῖναι εἰς τοῦ Ἀπόλλωνος τὸ ἱερόν, καὶ ἐπὶ πολύ γε σώζεσθαι αὐτήν. Xρόνῳ δὲ ὕστερον Νέανθον τὸν τοῦ Πιττακοῦ τοῦ τυράννου ταῦτα ὑπὲρ τῆς λύρας πυνθανόμενον, ὡς ἐκήλει μὲν θηρία καὶ φυτὰ καὶ λίθους, ἐμελῴδει δὲ καὶ μετὰ τὴν τοῦ Ὀρφέως συμφορὰν μηδενὸς ἁπτομένου, εἰς ἔρωτα τοῦ κτήματος ἐμπεσεῖν καὶ διαφθείραντα τὸν ἱερέα μεγάλοις χρήμασι πεῖσαι ὑποθέντα ἑτέραν ὁμοίαν λύραν δοῦναι αὐτῷ τὴν τοῦ Ὀρφέως. λαβόντα δὲ μεθ´ ἡμέραν μὲν ἐν τῇ πόλει χρῆσθαι οὐκ ἀσφαλὲς οἴεσθαι εἶναι, νύκτωρ δὲ ὑπὸ κόλπου ἔχοντα μόνον προελθεῖν εἰς τὸ προάστειον καὶ προχειρισάμενον κρούειν καὶ συνταράττειν τὰς χορδὰς ἄτεχνον καὶ ἄμουσον νεανίσκον, ἐλπίζοντα μέλη τινὰ θεσπέσια ὑπηχήσειν τὴν λύραν ὑφ´ ὧν πάντας καταθέλξειν καὶ κηλήσειν, καὶ ὅλως μακάριον ἔσεσθαι κληρονομήσαντα τῆς Ὀρφέως μουσικῆς· ἄχρι δὴ συνελθόντας τοὺς κύνας πρὸς τὸν ἦχον — πολλοὶ δὲ ἦσαν αὐτόθι — διασπάσασθαι αὐτόν, ὡς τοῦτο γοῦν ὅμοιον τῷ Ὀρφεῖ παθεῖν καὶ μόνους ἐφ´ ἑαυτὸν συγκαλέσαι τοὺς κύνας. ὅτεπερ καὶ σαφέστατα ὤφθη ὡς οὐχ ἡ λύρα ἡ θέλγουσα ἦν, ἀλλὰ ἡ τέχνη καὶ ἡ ᾠδή, ἃ μόνα ἐξαίρετα τῷ Ὀρφεῖ παρὰ τῆς μητρὸς ὑπῆρχεν· ἡ λύρα δὲ ἄλλως κτῆμα ἦν, οὐδὲν ἄμεινον τῶν ἄλλων βαρβίτων. Καὶ τί σοι τὸν Ὀρφέα ἢ τὸν Νέανθον λέγω, ὅπου καὶ καθ´ ἡμᾶς αὐτοὺς ἐγένετό τις καὶ ἔτι ἐστίν, οἶμαι, ὃς τὸν Ἐπικτήτου λύχνον τοῦ Στωϊκοῦ κεραμεοῦν ὄντα τρισχιλίων δραχμῶν ἐπρίατο; ἤλπιζεν γὰρ οἶμαι κἀκεῖνος, εἰ τῶν νυκτῶν ὑπ´ ἐκείνῳ τῷ λύχνῳ ἀναγιγνώσκοι, αὐτίκα μάλα καὶ τὴν Ἐπικτήτου σοφίαν ὄναρ ἐπικτήσεσθαι καὶ ὅμοιος ἔσεσθαι τῷ θαυμαστῷ ἐκείνῳ γέροντι.

Contre un ignorant bibliomane, 11-13.

Il ne serait pas hors de propos de te raconter une histoire de Lesbos arrivée autrefois. Lorsque les femmes de Thrace eurent mis en pièces Orphée, on dit que sa tête, tombée dans l’Hèbre avec sa lyre fut transportée vers le golfe Mélane, et que la tête flottait sur la lyre, l’une chantant un chant funèbre sur Orphée, dit-on, la lyre l’accompagnait, les vents frappant les cordes, et ainsi elles furent portées en musique à Lesbos, et les habitants de ce pays, les ayant prises, ensevelirent la tête là où se trouve précisément aujourd’hui leur temple de Bacchus, et ils placèrent la lyre dans le temple d’Apollon, et ils la conservèrent longtemps. Plus tard Néanthos, fils du tyran Pittakos, ayant appris que la lyre charmait les bêtes sauvages, les plantes et les pierres, et qu’elle chantait même après la mort d’Orphée sans que personne la touche, fut pris du désir de la posséder et ayant corrompu avec de grosses sommes d’argent le prêtre, il le persuade de lui substituer une autre lyre tout à fait semblable et de lui donner celle d’Orphée. L’ayant prise, il pensa qu’il n’était pas prudent de l’utiliser dans la cité durant le jour, et la nuit, la tenant sous son vêtement, il part seul vers le faubourg, et l’ayant pris en main, ce jeune ignorant, inapte à la musique, de frapper et de torturer les cordes, espérant que la lyre allait rendre des chants divins, par lesquels il charmerait et enchanterait tous les hommes, et serait totalement heureux, ayant hérité de la musique d’Orphée ! Jusqu’à ce que des chiens accourus au bruit – et ils étaient nombreux à cet endroit –  le mettent en pièces, de sorte qu’en cela du moins il subit le même sort qu’Orphée, et il n’attira vers lui que des chiens. Cet événement montra de la manière la plus claire que ce n’était pas la lyre qui produisait le sortilège, mais l’art et le chant, qui seuls, à un degré exceptionnel, venaient à Orphée de sa mère. La lyre par ailleurs était un objet, nullement supérieur aux autres instruments. Mais pourquoi te parler d’Orphée et de Néanthos, puisque de nos jours il se trouva quelqu’un – et il vit encore, je crois – qui acheta trois mille drachmes la lampe d’argile du stoïcien Epictète ? Lui aussi espérait, je pense, s’il étudiait la nuit à la lumière de cette lampe, acquérir sur le champ et comme en rêve la sagesse d’Epictète, et devenir semblable à cet admirable vieillard !