Pindare, (518-438)

Musée National de Naples, Copie d’une statue du Vème siècle

Biographie de Pindare et introduction aux Odes : voir le site de Philippe Remacle.

IVème Pythique, À ARCÉSILAS DE CYRÈNE, vainqueur à la course des chars.

Σάμερον μὲν χρή σε παρ´ ἀνδρὶ φίλῳ στᾶμεν, εὐίππου βασιλῆϊ Κυράνας,
ὄφρα κωμάζοντι σὺν Ἀρκεσίλᾳ,
Μοῖσα, Λατοίδαισιν ὀφειλόμενον Πυθῶνί τ´ αὔξῃς οὖρον ὕμνων,
ἔνθα ποτὲ χρυσέων Διὸς αἰετῶν πάρεδρος
οὐκ ἀποδάμου Ἀπόλλωνος τυχόντος ἱέρεα
χρῆσεν οἰκιστῆρα Βάττον καρποφόρου Λιβύας, ἱεράν
νᾶσον ὡς ἤδη λιπὼν κτίσσειεν εὐάρματον
πόλιν ἐν ἀργεννόεντι μαστῷ,
καὶ τὸ Μηδείας ἔπος ἀγκομίσαι
ἑβδόμᾳ καὶ σὺν δεκάτᾳ γενεᾷ Θήραιον, Αἰήτα τό ποτε ζαμενής
11 παῖς ἀπέπνευς´ ἀθανάτου στόματος, δέσποινα Κόλχων. εἶπε δ´ οὕτως
12 ἡμιθέοισιν Ἰάσονος αἰχματᾶο ναύταις·
13 ‘Κέκλυτε, παῖδες ὑπερθύμων τε φωτῶν καὶ θεῶν·
14 φαμὶ γὰρ τᾶσδ´ ἐξ ἁλιπλάκτου ποτὲ γᾶς Ἐπάφοιο κόραν
15 ἀστέων ῥίζαν φυτεύσεσθαι μελησιμβρότων
16 Διὸς ἐν Ἄμμωνος θεμέθλοις.
17 ἀντὶ δελφίνων δ´ ἐλαχυπτερύγων ἵππους ἀμείψαντες θοάς,
18 ἁνία τ´ ἀντ´ ἐρετμῶν δίφρους τε νωμάσοισιν ἀελλόποδας.
19 κεῖνος ὄρνις ἐκτελευτάσει μεγαλᾶν πολίων
20 ματρόπολιν Θήραν γενέσθαι, τόν ποτε Τριτωνίδος ἐν προχοαῖς
21 λίμνας θεῷ ἀνέρι εἰδομένῳ γαῖαν διδόντι
22 ξείνια πρῴραθεν Εὔφαμος καταβαίς
23 δέξατ´—αἰσίαν δ´ ἐπί οἱ Κρονίων Ζεὺς πατὴρ ἔκλαγξε βροντάν—,
24 ἁνίκ´ ἄγκυραν ποτὶ χαλκόγενυν
25 ναῒ κριμνάντων ἐπέτοσσε, θοᾶς Ἀργοῦς χαλινόν· δώδεκα δὲ πρότερον
26 ἁμέρας ἐξ Ὠκεανοῦ φέρομεν νώτων ὕπερ γαίας ἐρήμων
27 ἐννάλιον δόρυ, μήδεσιν ἀνσπάσσαντες ἁμοῖς.
28 τουτάκι δ´ οἰοπόλος δαίμων ἐπῆλθεν, φαιδίμαν
29 ἀνδρὸς αἰδοίου πρόσοψιν θηκάμενος· φιλίων δ´ ἐπέων
30 ἄρχετο, ξείνοις ἅ τ´ ἐλθόντεσσιν εὐεργέται
31 δεῖπν´ ἐπαγγέλλοντι πρῶτον.
32 ἀλλὰ γὰρ νόστου πρόφασις γλυκεροῦ
33 κώλυεν μεῖναι. φάτο δ´ Εὐρύπυλος Γαιαόχου παῖς ἀφθίτου Ἐννοσίδα
34 ἔμμεναι· γίνωσκε δ´ ἐπειγομένους· ἂν δ´ εὐθὺς ἁρπάξαις ἀρούρας
35 δεξιτερᾷ προτυχὸν ξένιον μάστευσε δοῦναι,
36 οὐδ´ ἀπίθησέ ἱν, ἀλλ´ ἥρως ἐπ´ ἀκταῖσιν θορών,
37 χειρί οἱ χεῖρ´ ἀντερείσαις δέξατο βώλακα δαιμονίαν.
38 πεύθομαι δ´ αὐτὰν κατακλυσθεῖσαν ἐκ δούρατος
39 ἐναλίαν βᾶμεν σὺν ἅλμᾳ
40 ἑσπέρας ὑγρῷ πελάγει σπομέναν. ἦ μάν νιν ὤτρυνον θαμά
41 λυσιπόνοις θεραπόντεσσιν φυλάξαι· τῶν δ´ ἐλάθοντο φρένες
42 καί νυν ἐν τᾷδ´ ἄφθιτον νάσῳ κέχυται Λιβύας
43 εὐρυχόρου σπέρμα πρὶν ὥρας. εἰ γὰρ οἴκοι νιν βάλε πὰρ χθόνιον
44 Ἀίδα στόμα, Ταίναρον εἰς ἱερὰν Εὔφαμος ἐλθών,
45 υἱὸς ἱππάρχου Ποσειδάωνος ἄναξ,
46 τόν ποτ´ Εὐρώπα Τιτυοῦ θυγάτηρ τίκτε Καφισοῦ παρ´ ὄχθαις,
47 τετράτων παίδων κ´ ἐπιγεινομένων
48 αἷμά οἱ κείναν λάβε σὺν Δαναοῖς εὐρεῖαν ἄπειρον. τότε γὰρ μεγάλας
49 ἐξανίστανται Λακεδαίμονος Ἀργείου τε κόλπου καὶ Μυκηνᾶν.
50 νῦν γε μὲν ἀλλοδαπᾶν κριτὸν εὑρήσει γυναικῶν
51 ἐν λέχεσιν γένος, οἵ κεν τάνδε σὺν τιμᾷ θεῶν
52 νᾶσον ἐλθόντες τέκωνται φῶτα κελαινεφέων πεδίων
53 δεσπόταν· τὸν μὲν πολυχρύσῳ ποτ´ ἐν δώματι
54 Φοῖβος ἀμνάσει θέμισσιν
55 Πύθιον ναὸν καταβάντα χρόνῳ
56 ὑστέρῳ, νάεσσι πολεῖς ἀγαγὲν Νείλοιο πρὸς πῖον τέμενος Κρονίδα.’
57 ἦ ῥα Μηδείας ἐπέων στίχες. ἔπταξαν δ´ ἀκίνητοι σιωπᾷ
58 ἥροες ἀντίθεοι πυκινὰν μῆτιν κλύοντες.
59 ὦ μάκαρ υἱὲ Πολυμνάστου, σὲ δ´ ἐν τούτῳ λόγῳ
60 χρησμὸς ὤρθωσεν μελίσσας Δελφίδος αὐτομάτῳ κελάδῳ·
61 ἅ σε χαίρειν ἐστρὶς αὐδάσαισα πεπρωμένον
62 βασιλέ´ ἄμφανεν Κυράνᾳ,
63 δυσθρόου φωνᾶς ἀνακρινόμενον ποινὰ τίς ἔσται πρὸς θεῶν.
64 ἦ μάλα δὴ μετὰ καὶ νῦν, ὥτε φοινικανθέμου ἦρος ἀκμᾷ,
65 παισὶ τούτοις ὄγδοον θάλλει μέρος Ἀρκεσίλας·
66 τῷ μὲν Ἀπόλλων ἅ τε Πυθὼ κῦδος ἐξ ἀμφικτιόνων ἔπορεν
67 ἱπποδρομίας. ἀπὸ δ´ αὐτὸν ἐγὼ Μοίσαισι δώσω
68 καὶ τὸ πάγχρυσον νάκος κριοῦ· μετὰ γάρ
69 κεῖνο πλευσάντων Μινυᾶν, θεόπομποί σφισιν τιμαὶ φύτευθεν.
70 τίς γὰρ ἀρχὰ δέξατο ναυτιλίας,
71 τίς δὲ κίνδυνος κρατεροῖς ἀδάμαντος δῆσεν ἅλοις; θέσφατον ἦν Πελίαν
72 ἐξ ἀγαυῶν Αἰολιδᾶν θανέμεν χείρεσσιν ἢ βουλαῖς ἀκνάμπτοις.
73 ἦλθε δέ οἱ κρυόεν πυκινῷ μάντευμα θυμῷ,
74 πὰρ μέσον ὀμφαλὸν εὐδένδροιο ῥηθὲν ματέρος
75 τὸν μονοκρήπιδα πάντως ἐν φυλακᾷ σχεθέμεν μεγάλᾳ,
76 εὖτ´ ἂν αἰπεινῶν ἀπὸ σταθμῶν ἐς εὐδείελον
77 χθόνα μόλῃ κλειτᾶς Ἰαολκοῦ,
78 ξεῖνος αἴτ´ ὦν ἀστός. ὁ δ´ ἦρα χρόνῳ
79 ἵκετ´ αἰχμαῖσιν διδύμαισιν ἀνὴρ ἔκπαγλος· ἐσθὰς δ´ ἀμφοτέρα νιν ἔχεν,
80 ἅ τε Μαγνήτων ἐπιχώριος ἁρμόζοισα θαητοῖσι γυίοις,
81 ἀμφὶ δὲ παρδαλέᾳ στέγετο φρίσσοντας ὄμβρους·
82 οὐδὲ κομᾶν πλόκαμοι κερθέντες ᾤχοντ´ ἀγλαοί,
83 ἀλλ´ ἅπαν νῶτον καταίθυσσον. Τάχα δ´ εὐθὺς ἰὼν σφετέρας
84 ἐστάθη γνώμας ἀταρβάκτοιο πειρώμενος
85 ἐν ἀγορᾷ πλήθοντος ὄχλου.
86 τὸν μὲν οὐ γίνωσκον· ὀπιζομένων δ´ ἔμπας τις εἶπεν καὶ τόδε·
87 ‘Οὔ τί ποῠ οὗτος Ἀπόλλων, οὐδὲ μὰν χαλκάρματός ἐστι πόσις
88 Ἀφροδίτας· ἐν δὲ Νάξῳ φαντὶ θανεῖν λιπαρᾷ
89 Ἰφιμεδείας παῖδας, Ὦτον καὶ σέ, τολμάεις Ἐπιάλτα ἄναξ.
90 καὶ μὰν Τιτυὸν βέλος Ἀρτέμιδος θήρευσε κραιπνόν,
91 ἐξ ἀνικάτου φαρέτρας ὀρνύμενον,
92 ὄφρα τις τᾶν ἐν δυνατῷ φιλοτάτων ἐπιψαύειν ἔραται.’
93 τοὶ μὲν ἀλλάλοισιν ἀμειβόμενοι
94 γάρυον τοιαῦτ´· ἀνὰ δ´ ἡμιόνοις ξεστᾷ τ´ ἀπήνᾳ προτροπάδαν Πελίας
95 ἵκετο σπεύδων· τάφε δ´ αὐτίκα παπτάναις ἀρίγνωτον πέδιλον
96 δεξιτερῷ μόνον ἀμφὶ ποδί. κλέπτων δὲ θυμῷ
97 δεῖμα προσήνεπε· ‘Ποίαν γαῖαν, ὦ ξεῖν´, εὔχεαι
98 πατρίδ´ ἔμμεν; καὶ τίς ἀνθρώπων σε χαμαιγενέων πολιᾶς
99 ἐξανῆκεν γαστρός; ἐχθίστοισι μὴ ψεύδεσιν
100 καταμιάναις εἰπὲ γένναν.’
101 τὸν δὲ θαρσήσαις ἀγανοῖσι λόγοις
102 ὧδ´ ἀμείφθη· ‘Φαμὶ διδασκαλίαν Χίρωνος οἴσειν. ἀντρόθε γὰρ νέομαι
103 πὰρ Χαρικλοῦς καὶ Φιλύρας, ἵνα Κενταύρου με κοῦραι θρέψαν ἁγναί.
104 εἴκοσι δ´ ἐκτελέσαις ἐνιαυτοὺς οὔτε ἔργον
105 οὔτ´ ἔπος ἐντράπελον κείνοισιν εἰπὼν ἱκόμαν
106 οἴκαδ´, ἀρχαίαν κομίζων πατρὸς ἐμοῦ, βασιλευομέναν
107 οὐ κατ´ αἶσαν, τάν ποτε Ζεὺς ὤπασεν λαγέτᾳ
108 Αἰόλῳ καὶ παισὶ τιμάν.
109 πεύθομαι γάρ νιν Πελίαν ἄθεμιν λευκαῖς πιθήσαντα φρασίν
110 ἁμετέρων ἀποσυλᾶσαι βιαίως ἀρχεδικᾶν τοκέων·
111 τοί μ´, ἐπεὶ πάμπρωτον εἶδον φέγγος, ὑπερφιάλου
112 ἁγεμόνος δείσαντες ὕβριν, κᾶδος ὡσείτε φθιμένου δνοφερόν
113 ἐν δώμασι θηκάμενοι μίγα κωκυτῷ γυναικῶν,
114 κρύβδα πέμπον σπαργάνοις ἐν πορφυρέοις,
115 νυκτὶ κοινάσαντες ὁδόν, Κρονίδᾳ δὲ τράφεν Χίρωνι δῶκαν.
116 ἀλλὰ τούτων μὲν κεφάλαια λόγων
117 ἴστε. λευκίππων δὲ δόμους πατέρων, κεδνοὶ πολῖται, φράσσατέ μοι σαφέως·
118 Αἴσονος γὰρ παῖς ἐπιχώριος οὐ ξείναν ἱκάνω γαῖαν ἄλλων.
119 φὴρ δέ με θεῖος Ἰάσονα κικλῄσκων προσαύδα.’
120 ὣς φάτο· τὸν μὲν ἐσελθόντ´ ἔγνον ὀφθαλμοὶ πατρός·
121 ἐκ δ´ ἄρ´ αὐτοῦ πομφόλυξαν δάκρυα γηραλέων γλεφάρων,
122 ἃν περὶ ψυχὰν ἐπεὶ γάθησεν, ἐξαίρετον
123 γόνον ἰδὼν κάλλιστον ἀνδρῶν.
124 καὶ κασίγνητοί σφισιν ἀμφότεροι 125 ἤλυθον κείνου γε κατὰ κλέος· ἐγγὺς μὲν Φέρης κράναν Ὑπερῇδα λιπών,
126 ἐκ δὲ Μεσσάνας Ἀμυθάν· ταχέως δ´ Ἄδματος ἷκεν καὶ Μέλαμπος
127 εὐμενέοντες ἀνεψιόν. ἐν δαιτὸς δὲ μοίρᾳ
128 μειλιχίοισι λόγοις αὐτοὺς Ἰάσων δέγμενος
129 ξείνι´ ἁρμόζοντα τεύχων πᾶσαν ἐυφροσύναν τάνυεν
130 ἀθρόαις πέντε δραπὼν νύκτεσσιν ἔν θ´ ἁμέραις
131 ἱερὸν εὐζοίας ἄωτον.
132 ἀλλ´ ἐν ἕκτᾳ πάντα λόγον θέμενος σπουδαῖον ἐξ ἀρχᾶς ἀνήρ
133 συγγενέσιν παρεκοινᾶθ´· οἱ δ´ ἐπέσποντ´. αἶψα δ´ ἀπὸ κλισιᾶν
134 ὦρτο σὺν κείνοισι· καί ῥ´ ἦλθον Πελία μέγαρον·
135 ἐσσύμενοι δ´ εἴσω κατέσταν· τῶν δ´ ἀκούσαις αὐτὸς ὑπαντίασεν
136 Τυροῦς ἐρασιπλοκάμου γενεά· πραῢν δ´ Ἰάσων
137 μαλθακᾷ φωνᾷ ποτιστάζων ὄαρον
138 βάλλετο κρηπῖδα σοφῶν ἐπέων· ‘Παῖ Ποσειδᾶνος Πετραίου,
139 ἐντὶ μὲν θνατῶν φρένες ὠκύτεραι
140 κέρδος αἰνῆσαι πρὸ δίκας δόλιον τραχεῖαν ἑρπόντων πρὸς ἔπιβδαν ὅμως
141 ἀλλ´ ἐμὲ χρὴ καὶ σὲ θεμισσαμένους ὀργὰς ὑφαίνειν λοιπὸν ὄλβον.
142 εἰδότι τοι ἐρέω· μία βοῦς Κρηθεῖ τε μάτηρ
143 καὶ θρασυμήδεϊ Σαλμωνεῖ· τρίταισιν δ´ ἐν γοναῖς
144 ἄμμες αὖ κείνων φυτευθέντες σθένος ἀελίου χρύσεον
145 λεύσσομεν. Μοῖραι δ´ ἀφίσταιντ´, εἴ τις ἔχθρα πέλει
146 ὁμογόνοις αἰδῶ καλύψαι.
147 οὐ πρέπει νῷν χαλκοτόροις ξίφεσιν
148 οὐδ´ ἀκόντεσσιν μεγάλαν προγόνων τιμὰν δάσασθαι. μῆλά τε γάρ τοι ἐγώ
149 καὶ βοῶν ξανθὰς ἀγέλας ἀφίημ´ ἀγρούς τε πάντας, τοὺς ἀπούρας
150 ἁμετέρων τοκέων νέμεαι πλοῦτον πῐαίνων·
151 κοὔ με πονεῖ τεὸν οἶκον ταῦτα πορσύνοντ´ ἄγαν·
152 ἀλλὰ καὶ σκᾶπτον μόναρχον καὶ θρόνος, ᾧ ποτε Κρηθεΐδας
153 ἐγκαθίζων ἱππόταις εὔθυνε λαοῖς δίκας—
154 τὰ μὲν ἄνευ ξυνᾶς ἀνίας
155 λῦσον, ἄμμιν μή τι νεώτερον ἐξ αὐτῶν ἀναστάῃ κακόν.’
156 ὣς ἄρ´ ἔειπεν, ἀκᾷ δ´ ἀνταγόρευσεν καὶ Πελίας· ‘Ἔσομαι
157 τοῖος· ἀλλ´ ἤδη με γηραιὸν μέρος ἁλικίας
158 ἀμφιπολεῖ· σὸν δ´ ἄνθος ἥβας ἄρτι κυμαίνει· δύνασαι δ´ ἀφελεῖν
159 μᾶνιν χθονίων. κέλεται γὰρ ἑὰν ψυχὰν κομίξαι
160 Φρίξος ἐλθόντας πρὸς Αἰήτα θαλάμους
161 δέρμα τε κριοῦ βαθύμαλλον ἄγειν, τῷ ποτ´ ἐκ πόντου σαώθη
162 ἔκ τε ματρυιᾶς ἀθέων βελέων.
163 ταῦτά μοι θαυμαστὸς ὄνειρος ἰὼν φωνεῖ. Μεμάντευμαι δ´ ἐπὶ Κασταλίᾳ,
164 εἰ μετάλλατόν τι· καὶ ὡς τάχος ὀτρύνει με τεύχειν ναῒ πομπάν.
165 τοῦτον ἄεθλον ἑκὼν τέλεσον· καί τοι μοναρχεῖν
166 καὶ βασιλευέμεν ὄμνυμι προήσειν. καρτερός
167 ὅρκος ἄμμιν μάρτυς ἔστω Ζεὺς ὁ γενέθλιος ἀμφοτέροις.’
168 σύνθεσιν ταύταν ἐπαινήσαντες οἱ μὲν κρίθεν·
169 ἀτὰρ Ἰάσων αὐτὸς ἤδη
170 ὤρνυεν κάρυκας ἐόντα πλόον
171 φαινέμεν παντᾷ. τάχα δὲ Κρονίδαο Ζηνὸς υἱοὶ τρεῖς ἀκαμαντομάχαι
172 ἦλθον Ἀλκμήνας θ´ ἑλικογλεφάρου Λήδας τε, δοιοὶ δ´ ὑψιχαῖται
173 ἀνέρες, Ἐννοσίδα γένος, αἰδεσθέντες ἀλκάν,
ἔκ τε Πύλου καὶ ἀπ´ ἄκρας Ταινάρου· τῶν μὲν κλέος
ἐσλὸν Εὐφάμου τ´ ἐκράνθη σόν τε, Περικλύμεν´ εὐρυβία.
ἐξ Ἀπόλλωνος δὲ φορμιγκτὰς ἀοιδᾶν πατήρ
ἔμολεν, εὐαίνητος Ὀρφεύς.
πέμψε δ´ Ἑρμᾶς χρυσόραπις διδύμους υἱοὺς ἐπ´ ἄτρυτον πόνον,
τὸν μὲν Ἐχίονα, κεχλάδοντας ἥβᾳ, τὸν δ´ Ἔρυτον. ταχέες {δ´}
ἀμφὶ Παγγαίου θεμέθλοις ναιετάοντες ἔβαν,
καὶ γὰρ ἑκὼν θυμῷ γελανεῖ θᾶσσον ἔντυνεν βασιλεὺς ἀνέμων
Ζήταν Κάλαΐν τε πατὴρ Βορέας, ἄνδρας πτεροῖσιν
νῶτα πεφρίκοντας ἄμφω πορφυρέοις.
τὸν δὲ παμπειθῆ γλυκὺν ἡμιθέοισιν πόθον̄ ἔνδαιεν Ἥρα
ναὸς Ἀργοῦς, μή τινα λειπόμενον
τὰν ἀκίνδυνον παρὰ ματρὶ μένειν αἰῶνα πέσσοντ´, ἀλλ´ ἐπὶ καὶ θανάτῳ
φάρμακον κάλλιστον ἑᾶς ἀρετᾶς ἅλιξιν εὑρέσθαι σὺν ἄλλοις.
Ἐς δ´ Ἰαολκὸν ἐπεὶ κατέβα ναυτᾶν ἄωτος,
λέξατο πάντας ἐπαινήσαις Ἰάσων. Καί ῥά οἱ
μάντις ὀρνίχεσσι καὶ κλάροισι θεοπροπέων ἱεροῖς
Μόψος ἄμβασε στρατὸν πρόφρων· ἐπεὶ δ´ ἐμβόλου
κρέμασαν ἀγκύρας ὕπερθεν,
χρυσέαν χείρεσσι λαβὼν φιάλαν
ἀρχὸς ἐν πρύμνᾳ πατέρ´ Οὐρανιδᾶν ἐγχεικέραυνον Ζῆνα, καὶ ὠκυπόρους
κυμάτων ῥιπὰς ἀνέμους τ´ ἐκάλει νύκτας τε καὶ πόντου κελεύθους
ἄματά τ´ εὔφρονα καὶ φιλίαν νόστοιο μοῖραν·
ἐκ νεφέων δέ οἱ ἀντά̄υσε βροντᾶς αἴσιον
φθέγμα· λαμπραὶ δ´ ἦλθον ἀκτῖνες στεροπᾶς ἀπορηγνύμεναι.
Ἀμπνοὰν δ´ ἥρωες ἔστασαν θεοῦ σάμασιν
πιθόμενοι· κάρυξε δ´ αὐτοῖς
ἐμβαλεῖν κώπαισι τερασκόπος ἁδείας ἐνίπτων ἐλπίδας·
εἰρεσία δ´ ὑπεχώρησεν ταχειᾶν ἐκπαλαμᾶν ἄκορος.
Σὺν Νότου δ´ αὔραις ἐπ´ Ἀξείνου στόμα πεμπόμενοι
ἤλυθον· ἔνθ´ ἁγνὸν Ποσειδάωνος ἕσσαντ´ ἐνναλίου τέμενος,
φοίνισσα δὲ Θρηϊκίων ἀγέλα ταύρων ὑπᾶρχεν,
καὶ νεόκτιστον λίθων βωμοῖο θέναρ.
Ἐς δὲ κίνδυνον βαθὺν ἰέμενοι δεσπόταν λίσσοντο ναῶν,
συνδρόμων κινηθμὸν ἀμαιμάκετον
ἐκφυγεῖν πετρᾶν. Δίδυμαι γὰρ ἔσαν ζωαί, κυλινδέσκοντό τε κραιπνότεραι
ἢ βαρυγδούπων ἀνέμων στίχες· ἀλλ´ ἤδη τελευτὰν κεῖνος αὐταῖς
ἡμιθέων πλόος ἄγαγεν. Ἐς Φᾶσιν δ´ ἔπειτεν
ἤλυθον, ἔνθα κελαινώπεσσι Κόλχοισιν βίαν
μεῖξαν Αἰήτᾳ παρ´ αὐτῷ. Πότνια δ´ ὀξυτάτων βελέων
ποικίλαν ἴϋγγα τετράκναμον Οὐλυμπόθεν
ἐν ἀλύτῳ ζεύξαισα κύκλῳ
μαινάδ´ ὄρνιν Κυπρογένεια φέρεν
πρῶτον ἀνθρώποισι λιτάς τ´ ἐπαοιδὰς ἐκδιδάσκησεν σοφὸν Αἰσονίδαν·
ὄφρα Μηδείας τοκέων ἀφέλοιτ´ αἰδῶ, ποθεινὰ δ´ Ἑλλὰς αὐτάν
ἐν φρασὶ καιομέναν δονέοι μάστιγι Πειθοῦς.
Καὶ τάχα πείρατ´ ἀέθλων δείκνυεν πατρωΐων·
σὺν δ´ ἐλαίῳ φαρμακώσαις´ ἀντίτομα στερεᾶν ὀδυνᾶν
δῶκε χρίεσθαι. Καταίνησάν τε κοινὸν γάμον
γλυκὺν ἐν ἀλλάλοισι μεῖξαι.
Ἀλλ´ ὅτ´ Αἰήτας ἀδαμάντινον ἐν μέσσοις ἄροτρον σκίμψατο
καὶ βόας, οἳ φλόγ´ ἀπὸ ξανθᾶν γενύων πνέον καιομένοιο πυρός,
χαλκέαις δ´ ὁπλαῖς ἀράσσεσκον χθόν´ ἀμειβόμενοι
τοὺς ἀγαγὼν ζεύγλᾳ πέλασσεν μοῦνος. Ὀρθὰς δ´ αὔλακας ἐντανύσαις
ἤλαυν´, ἀνὰ βωλακίας δ´ ὀρόγυιαν σχίζε νῶτον
γᾶς. ἔειπεν δ´ ὧδε· « Τοῦτ´ ἔργον βασιλεύς,
ὅστις ἄρχει ναός, ἐμοὶ τελέσαις ἄφθιτον στρωμνὰν ἀγέσθω,
κῶας αἰγλᾶεν χρυσέῳ θυσάνῳ. »
Ὥς ἄρ´ αὐδάσαντος ἀπὸ κρόκεον ῥίψαις Ἰάσων εἷμα θεῷ πίσυνος
εἴχετ´ ἔργου· πῦρ δέ νιν οὐκ ἐόλει παμφαρμάκου ξείνας ἐφετμαῖς.
Σπασσάμενος δ´ ἄροτρον, βοέους δήσαις ἀνάγκᾳ
ἔντεσιν αὐχένας ἐμβάλλων τ´ ἐριπλεύρῳ φυᾷ
κέντρον αἰανὲς βιατὰς ἐξεπόνης´ ἐπιτακτὸν ἀνήρ
μέτρον. Ἴυξεν δ´ ἀφωνήτῳ περ ἔμπας ἄχει
δύνασιν Αἰήτας ἀγασθείς.
Πρὸς δ´ ἑταῖροι καρτερὸν ἄνδρα φίλας
ὤρεγον χεῖρας, στεφάνοισί τέ νιν ποίας ἔρεπτον, μειλιχίοις τε λόγοις
ἀγαπάζοντ´. Αὐτίκα δ´ Ἀελίου θαυμαστὸς υἱὸς δέρμα λαμπρόν
ἔννεπεν, ἔνθα νιν ἐκτάνυσαν Φρίξου μάχαιραι·
ἔλπετο δ´ οὐκέτι οἱ κεῖνόν γε πράξασθαι πόνον.
κεῖτο γὰρ λόχμᾳ, δράκοντος δ´ εἴχετο λαβροτατᾶν γενύων,
ὃς πάχει μάκει τε πεντηκόντερον ναῦν κράτει,
τέλεσεν ἃν πλαγαὶ σιδάρου.
Μακρά μοι νεῖσθαι κατ´ ἀμαξιτόν· ὥρα γὰρ συνάπτει καί τινα
οἶμον ἴσαμι βραχύν· πολλοῖσι δ´ ἅγημαι σοφίας ἑτέροις.
Κτεῖνε μὲν γλαυκῶπα τέχναις ποικιλόνωτον ὄφιν,
ὦ Ἀρκεσίλα, κλέψεν τε Μήδειαν σὺν αὐτᾷ, τὰν Πελίαο φονόν·
ἔν τ´ Ὠκεανοῦ πελάγεσσι μίγεν πόντῳ τ´ ἐρυθρῷ
Λαμνιᾶν τ´ ἔθνει γυναικῶν ἀνδροφόνων·
ἔνθα καὶ γυίων ἀέθλοις ἐπεδείξαντο κρίσιν ἐσθᾶτος ἀμφίς,
καὶ συνεύνασθεν. Καὶ ἐν ἀλλοδαπαῖς
σπέρμ´ ἀρούραις τουτάκις ὑμετέρας ἀκτῖνος ὄλβου δέξατο μοιρίδιον
ἆμαρ ἢ νύκτες·
τόθι γὰρ γένος Εὐφάμου φυτευθὲν λοιπὸν αἰεί
257 τέλλετο· καὶ Λακεδαιμονίων μιχθέντες ἀνδρῶν
258 ἤθεσιν ἔν ποτε Καλλίσταν ἀπῴκησαν χρόνῳ
259 νᾶσον· ἔνθεν δ´ ὔμμι Λατοίδας ἔπορεν Λιβύας πεδίον
260 σὺν θεῶν τιμαῖς ὀφέλλειν, ἄστυ χρυσοθρόνου
261 διανέμειν θεῖον Κυράνας
262 ὀρθόβουλον μῆτιν ἐφευρομένοις.
263 γνῶθι νῦν τὰν Οἰδιπόδα σοφίαν· εἰ γάρ τις ὄζους ὀξυτόμῳ πελέκει
264 ἐξερείψειεν μεγάλας δρυός, αἰσχύνοι δέ οἱ θαητὸν εἶδος,
265 καὶ φθινόκαρπος ἐοῖσα διδοῖ ψᾶφον περ´ αὐτᾶς,
266 εἴ ποτε χειμέριον πῦρ ἐξίκηται λοίσθιον,
267 ἢ σὺν ὀρθαῖς κιόνεσσιν δεσποσύναισιν ἐρειδομένα
268 μόχθον ἄλλοις ἀμφέπει δύστανον ἐν τείχεσιν,
269 ἑὸν ἐρημώσαισα χῶρον.
270 ἐσσὶ δ´ ἰατὴρ ἐπικαιρότατος, Παιάν τέ σοι τιμᾷ φάος.
271 χρὴ μαλακὰν χέρα προσβάλλοντα τρώμαν ἕλκεος ἀμφιπολεῖν.
272 ῥᾴδιον μὲν γὰρ πόλιν σεῖσαι καὶ ἀφαυροτέροις·
273 ἀλλ´ ἐπὶ χώρας αὖτις ἕσσαι δυσπαλὲς δὴ γίνεται, ἐξαπίνας
274 εἰ μὴ θεὸς ἁγεμόνεσσι κυβερνατὴρ γένηται.
275 τὶν δὲ τούτων ἐξυφαίνονται χάριτες.
276 τλᾶθι τᾶς εὐδαίμονος ἀμφὶ Κυράνας θέμεν σπουδὰν ἅπασαν.
277 τῶν δ´ Ὁμήρου καὶ τόδε συνθέμενος
278 ῥῆμα πόρσυν´· ἄγγελον ἐσλὸν ἔφα τιμὰν μεγίσταν πράγματι παντὶ φέρειν·
279 αὔξεται καὶ Μοῖσα δι´ ἀγγελίας ὀρθᾶς. Ἐπέγνω μὲν Κυράνα
καὶ τὸ κλεεννότατον μέγαρον Βάττου δικαιᾶν
Δαμοφίλου πραπίδων. κεῖνος γὰρ ἐν παισὶν νέος,
ἐν δὲ βουλαῖς πρέσβυς ἐγκύρσαις ἑκατονταετεῖ βιοτᾷ,
ὀρφανίζει μὲν κακὰν γλῶσσαν φαεννᾶς ὀπός,
ἔμαθε δ´ ὑβρίζοντα μισεῖν,
οὐκ ἐρίζων ἀντία τοῖς ἀγαθοῖς,
οὐδὲ μακύνων τέλος οὐδέν. ὁ γὰρ καιρὸς πρὸς ἀνθρώπων βραχὺ μέτρον ἔχει.
εὖ νιν ἔγνωκεν· θεράπων δέ οἱ, οὐ δράστας ὀπαδεῖ. φαντὶ δ´ ἔμμεν
τοῦτ´ ἀνιαρότατον, καλὰ γινώσκοντ´ ἀνάγκᾳ
ἐκτὸς ἔχειν πόδα. καὶ μὰν κεῖνος Ἄτλας οὐρανῷ
προσπαλαίει νῦν γε πατρῴας ἀπὸ γᾶς ἀπό τε κτεάνων·
λῦσε δὲ Ζεὺς ἄφθιτος Τιτᾶνας. ἐν δὲ χρόνῳ
μεταβολαὶ λήξαντος οὔρου
ἱστίων. ἀλλ´ εὔχεται οὐλομέναν νοῦσον διαντλήσαις ποτέ
οἶκον ἰδεῖν, ἐπ´ Ἀπόλλωνός τε κράνᾳ συμποσίας ἐφέπων
θυμὸν ἐκδόσθαι πρὸς ἥβαν πολλάκις, ἔν τε σοφοῖς
δαιδαλέαν φόρμιγγα βαστάζων πολίταις ἡσυχίᾳ θιγέμεν,
μήτ´ ὦν τινι πῆμα πορών, ἀπαθὴς δ´ αὐτὸς πρὸς ἀστῶν·
καί κε μυθήσαιθ´, ὁποίαν, Ἀρκεσίλα,
εὗρε παγὰν ἀμβροσίων ἐπέων, πρόσφατον Θήβᾳ ξενωθείς.

Éloge d’Arcésilas de Cyrène ; fondation de Cyrène

Muse, ce jour t'appelle près d'un mortel que tu chéris, prés d'Arcésilas, roi de Cyrène, aux agiles coursiers ; pars, et, au milieu des choeurs qu'il conduit, fais entendre cet hymne solennel, dont l'hommage appartient encore au fils de Latone et à Delphes. Ce fut dans le temple de cette cité célèbre, que la Pythie, assise près des aigles de Jupiter et inspirée par Apollon, ordonna à Battus de quitter l'île sacrée qui l'avait vu naître, pour aller fonder une ville fameuse par ses chars, dans la féconde Libye, où la terre sans cesse prodigue les trésors de son sein. (9) Ainsi s'accomplit l'oracle que prononça jadis dans Théra la reine de Colchos, l'impitoyable Médée, sur les descendants à la dix-septième génération des demi-dieux compagnons du belliqueux Jason: "Enfants des dieux et des héros, écoutez : Un jour viendra que sur cette terre battue par les ondes, non loin des lieux consacrés à Jupiter Ammon, la fille d'Épaphus fondera une cité chère aux mortels, d'où naîtront à leur tour d'autres cités florissantes. Au lieu des dauphins agiles, ses habitants auront de légers coursiers ; au lieu de rames, des freins et des rênes, au lieu de vaisseaux, des chars aussi rapides que la tempête. Théra deviendra la métropole des cités florissantes ; j'en ai pour garant le présage qu'autrefois reçut Euphémus, non loin des bords du marais Triton, lorsque, descendu de la proue du navire Argo, au moment où l'ancre aux dents d'airain le fixait sur le rivage, il reçut une glèbe mystérieuse, que lui offrit en signe d'hospitalité un dieu caché sous une figure humaine. Pour confirmer cet augure le fils de Saturne fit retentir sur nos têtes les éclats de son tonnerre. (25) "Déjà la douzième aurore avait brillé depuis qu'échappés aux flots de l'Océan nous avions porté sur la plage déserte les bois du navire Argo, séparés par mes conseils, lorsque ce dieu solitaire s'offre à nous sous les traits d'un vieillard vénérable. Il nous adresse des paroles amicales, comme le font les hommes bienfaisants qui invitent d'abord les étrangers à leur table hospitalière. Mais l'impatience où nous étions de revoir notre patrie ne nous permettait pas de nous rendre à ses offres généreuses ; alors il nous dit qu'il est Euripyle, fils du dieu dont l'humide empire environne et ébranle la terre ; et, voyant notre empressement à partir, il détache du sol une glèbe et nous la présente comme le seul gage d'hospitalité qu'il puisse nous donner en ce moment. Euphémus à l'instant s'élance sur le rivage, et, joignant sa main à celle du vieillard, il en reçoit le don mystérieux. (38) "Depuis j'ai appris que cette glèbe est tombée dans les flots, où elle s'est dissoute, entraînée par les flots de la mer d'Hespérie. Plus d'une fois cependant j'avais ordonné aux esclaves qui nous soulageaient dans les travaux d'une pénible navigation de conserver cette glèbe sacrée ; ils ont oublié mes ordres, et l'immortelle semence, apportée de la spacieuse Libye, s'est dispersée avant le temps sur le rivage de Théra. (43) "Si Euphémus, ce grand roi qu'Europe, fille de Tityus donna pour fils à Neptune sur les bords du Céphise, l'eût jetée à son retour dans Ténare sa patrie, près de la bouche souterraine des Enfers, ses descendants à la quatrième génération, mêlant leur sang avec celui des Grecs, se seraient emparés de cette terre vaste et féconde (car c'est à cette époque qu'on verra sortir de leur territoire de nombreuses colonies de Lacédémone, d'Argos et de Mycénes). Mais maintenant cet honneur est réservé aux fils des femmes étrangères ; ils aborderont à Théra sous la conduite des dieux, et d'eux naîtra un héros qui régnera sur cette terre fécondée par les orages. Ce héros se rendra au temple de Delphes, pour y consulter Apollon ; et dans son sanctuaire tout resplendissant d'or, le dieu lui ordonnera de traverser les mers et de conduire une colonie dans cette terre que le Nil fertilise de ses eaux, et où s'élève le temple du fils de Saturne. " (57) Ainsi parla Médée ; les héros, saisis d'admiration, écoutèrent en silence le mystérieux langage. Fils heureux de Polymneste, c'est toi, Battus, que désignaient ces accents prophétiques ; c'est toi qu'appela à ces hautes destinées la voix inspirée de la prêtresse de Delphes : et, au moment où tu lui demandais comment tu pourrais, avec l'aide des dieux, délier ta langue embarrassée, la prêtresse, te saluant trois fois, te reconnut pour le roi que le Destin réservait à Cyrène. (64) Et maintenant le huitième rejeton de cette tige féconde en héros, Arcésilas, brille, tel qu'une fleur purpurine qui s'épanouit à l'approche du printemps. Apollon et Pytho viennent de lui décerner par la voix des Amphictions la palme de la course des chars :

je vais à mon tour, par le chant des Muses, illustrer sa gloire et celle des Argonautes Minyens, qui, par l'ordre des Immortels, conquirent au-delà des mers la Toison d'or et se couvrirent d'une gloire impérissable. (70) Quelle fut la cause de cette célèbre navigation ? quelle nécessité insurmontable y entraîna tant de héros, malgré les périls dont elle était semée ? Un oracle avait prédit à Pélias qu'il périrait par les mains ou par les conseils inflexibles des fils d'Éole. Cet arrêt funeste lui fut annoncé dans les bosquets sacrés de Pytho, centre de la terre : « Évite soigneusement la rencontre du mortel qui, étranger et citoyen en même temps, descendra des montagnes n'ayant aux pieds qu'un cothurne, et qui, marchant vers l'occident, entrera dans la célèbre Iolcos. » Au temps fixé par le Destin, il parut cet homme inconnu , sous les dehors d'un guerrier formidable. Il porte des armes dans sa main ; un double vêtement le couvre : une tunique magnésienne qui dessine les belles formes de ses membres nerveux, et par-dessus une peau de léopard qui le garantit des pluies et des frimas. Sa superbe chevelure n'était point tombée sous le tranchant du fer, elle flottait négligemment sur ses épaules. Intrépide, il s'avance d'un pas ferme et s'arrête avec une contenance assurée au milieu de la foule qui remplissait la place publique. Il n'est connu de personne, mais tous, à sa vue, saisis de respect, se disaient : « Ne serait-ce point Apollon, ou l'amant de la belle Vénus, Mars, qui vole sur un char d'airain dans les combats ? Ce ne peut être Otus, un des enfants d'Iphimédée, ni toi, valeureux Éphialte, car on dit que vous êtes morts dans la fertile Naxos. Ce n'est pas non plus Tityus : les flèches de l'invincible Diane l'ont privé de la vie pour apprendre aux mortels à borner leur amour à des objets qu'il leur est permis d'atteindre. » Ainsi parlaient entre eux les habitants d'Iolcos. Cependant Pélias, monté sur un char brillant traîné par des mules, se hâte d'arriver. Étonné à la vue de l'unique chaussure qui couvre le pied droit de l'étranger, il rappelle dans sa mémoire l'oracle qui lui fut prononcé ; mais dissimulant sa frayeur : « Quelle terre, dit-il, ô étranger, te glorifies-tu d'avoir pour patrie, et quels sont parmi les mortels, les illustres parents qui t'ont donné le jour ? Parle : quelle est ton origine ? que l'odieux mensonge ne souille point ta bouche. » (101) Alors plein de confiance, le héros lui répond : « Formé à l'école de Chiron, nourri par les chastes filles du Centaure, j'arrive de l'antre qu'habitent avec lui Philyre et Chariclo ; j'ai atteint parmi elles ma vingtième année sans que jamais une action, ni même une parole indigne m'ait deshonoré. Aujourd'hui, je viens dans mon palais réclamer le trône de mon père injustement possédé par des étrangers ; Éole le reçut de mon père, pour le transmettre avec gloire à ses descendants. J'apprends que Pélias, aveuglé par une folle ambition, a arraché violemment des mains de mes aïeux le sceptre qu'ils portaient au nom des lois. Redoutant la férocité de l'orgueilleux usurpateur, mes parents aussitôt à ma naissance affichèrent un grand deuil et feignirent de pleurer ma mort ; les femmes firent retentir le palais de leurs gémissements, et, à la faveur de la nuit, seul témoin de leur fraude innocente, ils m'enveloppèrent en secret dans des langes de pourpre, et me firent porter au descendant de Saturne, au centaure Chiron, le chargeant de prendre soin de mon enfance. Voilà en peu de mots les principaux événements de ma vie ; maintenant que vous les connaissez, généreux citoyens, indiquez-moi le palais de mes pères : le fils d'Éson et né dans ces lieux, je suis loin d'être étranger à cette terre ; Jason est le nom que le divin Centaure m'a donné. » (120) Ainsi parla le héros. Il entre ensuite dans la maison de son père ; à peine le vieillard l'eut-il reconnu que d'abondantes larmes s'échappèrent de ses paupières ; son coeur palpite d'une joie inexprimable, en voyant dans son fils le plus beau des mortels. Au bruit de son arrivée, les frères d'Éson accourent, Phérès, des lieux qu'arrose la fontaine Hypéréide, Amythaon de Messène ; Admète et Mélampe, leurs fils, s'empressent aussi à féliciter leur oncle. Jason les accueille tous avec tendresse ; il les admet à sa table, leur prodigue les dons de l'hospitalité, et passe avec eux cinq jours et cinq nuits dans la joie des festins, au milieu de la plus pure allégresse. (132) Le sixième jour, il leur raconte ce qu'il a dit au peuple, et leur fait part de ses projets. Tous l'approuvent, puis ils sortent ensemble, et se rendent précipitamment au palais de Pélias. Instruit de leur arrivée, le fils de la belle Tyro s'avance à leur rencontre. Alors Jason lui adresse ces paroles pleines de douceur et de sagesse : « Noble rejeton de Neptune Pétréen, l'esprit des hommes est malheureusement plus prompt à applaudir aux richesses acquises par la fraude qu'à en prévenir les suites funestes. Mais une telle bassesse répugne à la droiture de nos deux coeurs : nous devons l'un et l'autre fonder sur la justice le bonheur de notre avenir. Qu'il me soit donc permis de vous rappeler des faits que vous connaissez aussi bien que moi. Une même mère donna le jour à Créthée et à l'audacieux Salmonée. Tous deux nous sommes leurs descendants à la troisième génération et jouissons ensemble de la lumière bienfaisante du jour. (145) Les Parques mêmes, vous le savez, ont en horreur ceux qui ne rougissent pas de rompre les liens du sang par de honteuses inimitiés. Ce n'est donc point à notre épée ni aux débats sanglants de la guerre, mais à notre droit que nous devons en appeler pour diviser entre nous l'honorable héritage de nos ancêtres. Je vous abandonne les immenses troupeaux de boeufs et de brebis, les vastes champs que vous avez usurpés sur mes pères : jouissez de leur fécondité ; qu'ils accroissent l'opulence de votre maison, je n'en suis pas jaloux. Mais ce que je ne saurais souffrir, c'est de vous voir assis sur le trône de Créthée, posséder ce sceptre à l'ombre duquel il fit fleurir la justice. Sans allumer entre nous le feu de la discorde, sans nous exposer à de nouveaux malheurs, rendez-moi la royauté, elle m'appartient. » (156) Ainsi parla Jason. Pélias lui répond d'un air calme : « Je ferai ce que vous désirez ; mais déjà la triste vieillesse m'assiège : vous, au contraire, dans la fleur de l'âge, vous avez toute la force que donne la vigueur du sang. Mieux que moi vous pouvez apaiser le courroux des dieux infernaux. L'ombre de Phryxus m'ordonne de partir pour le pays où règne Aétès, de ramener ses mânes dans sa terre natale, et d'enlever la riche toison du bélier sur lequel il traversa les mers pour échapper aux traits impies d'une cruelle marâtre. Tel est l'ordre que son ombre irritée m'a donné en songe ; j'ai consulté l'oracle de Castalie pour savoir si je devais l'accomplir, et il m'a répondu qu'il fallait sur-le-champ vous équiper un vaisseau et vous exhorter à partir pour cette expédition. N'hésitez donc pas, je vous en prie, d'acquitter ma dette ; je m'engage à vous rendre le trône à votre retour, et je prends à témoin de mes serments le puissant Jupiter dont nous descendons l'un et l'autre. » Tous approuvèrent son discours, et ils se séparèrent de lui. (169) Cependant Jason a fait proclamer dans la Grèce, par la voix des hérauts, l'expédition qu'il médite. Bientôt accourent trois fils de Jupiter, infatigables dans les combats ; le fils d'Alcmène aux noirs sourcils et les jumeaux enfants de Léda. Deux héros à la chevelure touffue, issus du dieu qui ébranle la terre, arrivent aussi, l'un de Pylos et l'autre des sommets du Ténare. Jamais elle ne périra la gloire que vous vous êtes acquise par cet exploit, Euphémus et toi, Périclymène. A tous ces héros, se joignit le fils d'Apollon, Orphée chantre divin et père de la poésie lyrique. Le dieu qui porte un caducée d'or, Mercure, associe à cette entreprise périlleuse ses deux fils, Echion et Eurytus, tous deux brillants de jeunesse ; ils arrivent des vallées que domine le Pangée. Joyeux de concourir à cette noble conquête, Zéthès et Calaïs se joignent aux héros : le roi des vents, Borée, fier du courage de ses deux fils, leur fait présent de deux ailes pourprées qui s'agitent derrière leurs blanches épaules. Enfin Junon souffle dans le coeur de tous ces demi-dieux une telle ardeur à s'embarquer sur le navire Argo qu'aucun d'eux ne songe plus à couler à l'abri des dangers des jours paisibles près d'une tendre mère, mais plutôt à conquérir avec ses rivaux une gloire éclatante, seule capable de faire vivre son nom au-delà du tombeau.

[traduction personnelle]

(188) Lorsque l’élite des marins descendit vers Iolcos, Jason les rassembla tous en les louant. Et pour lui le devin Mopsos, lisant la volonté des dieux dans les oiseaux et les sorts sacrés, empressé, fit monter à bord l’armée. Et lorsqu’ils eurent suspendu les ancres au-dessus de l’éperon, ayant pris en mains une coupe d’or, le chef, sur la poupe, invoqua Zeus armé de la foudre, père des Ouraniens, et les mouvements impétueux des vagues et les vents et les nuits et les routes de la mer et les jours bienveillants et le destin ami du retour ; et des nuages lui répondit le fracas de bon augure du tonnerre ; lumineux allaient les éclairs qui s’en échappaient. [199] Les héros retinrent leur souffle, obéissant aux signes du dieu. Le devin leur dit de se courber sur les rames, leur inspirant l’espoir d’être en sécurité ; d’un mouvement rapide de leurs mains infatigables, ils appareillèrent. Secondés par les souffles du Notos, les voilà arrivés à l’entrée du Pont-Euxin; là ils élèvent un domaine sacré de Poséidon dieu de la mer, où il y avait le troupeau pourpre des taureaux de Thrace, et le creux nouvellement construit en pierres d’un autel. Allant vers le danger, ils prièrent le maître profond des navires d’échapper au mouvement irrésistible des pierres qui roulent ensemble. Il y en avait en effet deux vivantes, et elles roulaient sans cesse, plus impétueuses que les assauts des vents assourdissants ; mais déjà le navire des héros leur apportait la mort. [211] Puis ils arrivèrent au Phase, là ils confrontèrent leur violence à celle des sombres Colchidiens, chez Ætès lui-même. Mais la souveraine aux traits les plus pointus, la déesse chypriote, venue de l’Olympe sur son char brillant, ayant enfermé le torcol, dans un cercle infrangible, apportait l’oiseau prophétique pour la première fois aux hommes, et elle enseigna au sage fils d’Éson prière et incantation ; de sorte que Médée perde le respect de ses parents, et que le désir de la Grèce ne la pousse, brûlant en ses pensées sous le fouet de la Persuasion. [220] Et bien vite elle essaya de leur montrer les récompenses promises par son père ; avec de l’huile, ayant préparé un antidote contre les cruelles douleurs, elle le lui donna pour s’en enduire. Ils promirent de s’unir l’un à l’autre par un doux mariage.

Mais lorsque Ætès eut placé au milieu la charrue solide et les bœufs, qui de leur bouche rousse soufflaient les flammes d’un feu brûlant, et en parcourant le sol heurtaient violemment leurs sabots de bronze, les menant seul il les plaça sous le joug. Il les poussa en traçant des sillons droits, et fendit le dos de la terre fertile d’une brasse. Voici ce qu’il dit : [230] « Pour moi, que le roi, celui qui commande le navire, après avoir achevé cette tâche, emporte l’indestructible couverture, la toison aux poils d’or. » Comme il avait ainsi parlé, Jason obéissant au dieu ayant jeté son manteau couleur safran commençait le travail ; et le feu ne le troublait pas, grâce aux recommandations de son hôtesse magicienne. Ayant tiré la charrue, ayant attaché les bœufs sl’homme les contraint, en plaçant leur nuque violente sous  les harnais et en frappant leur corps puissant avec l’aiguillon, à faire la mesure fixée. Ætès, admirant sa puissance, gémit d’une douleur muette. [239] Et ses compagnons tendent leurs mains amies vers l’homme fort, le couvrent de couronnes de feuillage, le félicitent avec de douces paroles. Aussitôt le fils du Soleil admiratif lui indiqua la peau brillante, là où les couteaux de Phrixos l’étendirent. Il espérait que cette épreuve ne serait pas accomplie par lui. Elle se trouvait dans un fourré, et elle était gardée par les dents voraces d’un dragon, qui par la longueur, la masse l’emporte sur un vaisseau de 50 rangs de rameurs, que les coups du fer ont façonnée.

[247]Il est long pour moi de m’en retourner par la grand-route ; en effet l’heure approche et je connais un raccourci. Je l’emporte sur beaucoup d’autres par la sagesse. Il tua par son art le serpent multicolore aux yeux pers, ô Arcésilas, et il enleva, avec la toison, Médée, la meurtrière de Pélias ; il pénétra dans les flots de l’Océan et la mer érythréenne et chez le peuple des femmes lemniennes, meurtrières de leurs époux ; là ils montrèrent une compétition physique ayant pour récompense un vêtement, et ils se marièrent. Et dans des terres étrangères, cette fois-là le destin marqua le jour ou les nuits qui reçurent le premier rayon de votre bonheur.

 

Ainsi Euphémus vit naître et s'accroître sa nombreuse postérité ; Lacédémone la reçut dans son sein, et par la suite elle alla s'établir dans l'île de Callista. De là, le fils de Latone la conduisit dans les fertiles campagnes de la Libye, où, sous la protection des dieux, il la fit régner avec équité et sagesse sur la divine cité de la nymphe Cyrène au trône d'or.

(263) Maintenant, nouvel ŒŒdipe, fais usage, ô Arcésilas! de toute la pénétration de ton esprit. Un chêne robuste est tombé sous le tranchant de la hache ; il a vu dépouiller ses rameaux et flétrir à jamais sa beauté. Mais quoiqu'il ait cessé de porter du fruit, ne pourra-t-il désormais être d'aucune utilité, soit que dans nos foyers il chasse l'hiver et la froidure, soit que transporté loin du sol qui l'a vu naître et appuyé sur deux hautes colonnes il soutienne un poids immense ou les murs d'un palais étranger. Comme un habile médecin, tu sais, Arcésilas, guérir les maux qu'endurent tes sujets ; favori d'Apollon, tu dois appliquer le remède sur leurs plaies d'une main douce et bienfaisante. Il est aisé d'ébranler un empire, les moindres citoyens le peuvent, mais combien n'est-il pas plus difficile de le rasseoir sur ses bases, à moins qu'un dieu puissant ne dirige les efforts des rois. Les Grâces t'ont réservé la gloire d'un tel ouvrage ; continue à veiller au bonheur de Cyrène, et ne le lasse pas de lui consacrer tes soins. (277) Pèse dans ta sagesse cette maxime d'Homère et justifie-la : "L'homme de bien est toujours favorable au message dont il se charge." Les chants des Muses ont même plus de pouvoir, quand sa bouche les fait entendre. Cyrène et l'auguste maison de Battus ont connu la justice de Démophile. Quoiqu'il soit encore au printemps de la vie, ses conseils furent constamment ceux d'un sage vieillard, et sa prudence parut toujours mûrie par cent années. Il ne prostitue point sa langue à la médisance ; il sait combien il est odieux l'homme, ami de l'injure, et jamais les gens de bien ne trouvèrent en lui un contradicteur. L'occasion ne se présente aux mortels que pour un instant ; Démophile sait la connaître, et quand il le faut la saisir en maître sans jamais la suivre en esclave. Le plus cruel des maux est, dit-on, d'avoir connu le bonheur et les joies de la patrie et de se voir contraint par la dure nécessité aux rigueurs de l'exil. Ainsi comme un autre Atlas, privé de ses biens, privé des lieux qui l'ont vu naître, Démophile plie sous le poids du ciel qui l'accable. Mais espérons : Jupiter a délivré les Titans de leurs chaînes et souvent le pilote change ses voiles alors que le vent a cessé. (293) Après avoir épuisé la coupe du malheur, Démophile forme le voeu ardent de revoir enfin ses foyers et de retrouver, au milieu des festins donnés près de la fontaine d'Apollon, l'allégresse faite pour son jeune coeur. Sa lyre enfanterait de nouveau les sons les plus harmonieux au sein du repos et dans la compagnie des sages. Sans colère envers ses concitoyens, il ne saurait être en butte à leurs traits. Puisse-t-il, ô Arcésilas, te raconter quelle source de chants immortels il a trouvé dans Thèbes, où naguère il goûta les douceurs de l'hospitalité !

Commentaire des vers 188-256