Lucien de Samosate, Dialogue des Courtisanes

Un jeune offre une bourse à une hétaïre (courtisane) assise. Derrière elle se tient une jeune femme avec une plemochoé. Peliké attique à figures rouges de Polygnotos, vers 430 av. J.-C. Provenance : Rhodes, Camiros. Musée archéologique national, Athènes, n°1441 ; Par Marsyas (Travail personnel) [CC BY-SA 2.5 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5)], via Wikimedia Commons

Dialogue I, Glycéra et Thaïs
Dialogue II, Myrtion, Pamphilos, Doris
Dialogue III, Philinna et sa mère
Dialogue IV, Mélitta et Bacchis
Dialogue V, Clonarion et Léana

>

Dialogue VI, Corinne et sa mère Crobylé
Dialogue VII, Mousarion et sa mère
Dialogue VIII, Ampélis et Chrysis
Dialogue IX, Dorcas, Pannychis, Philostratos et Polémon

Dialogue XI, Tryphaina, Charmide
Dialogue XIV, Dorion, Myrtalé
Dialogue XV, Cochlis, Parthénis

Dialogue II
MYRTION, PAMPHILE ET DORIS.

ΜΥΡΤΙΟΝ. Γαμεῖς, ὦ Πάμφιλε, τὴν Φίλωνος τοῦ ναυκλήρου θυγατέρα καὶ ἤδη σε γεγαμηκέναι φασίν ; οἱ τοσοῦτοι δὲ ὅρκοι οὓς ὤμοσας καὶ τὰ δάκρυα ἐν ἀκαρεῖ πάντα οἴχεται, καὶ ἐπιλέλησαι Μυρτίου νῦν, καὶ ταῦτα, ὦ Πάμφιλε, ὁπότε κύω μῆνα ὄγδοον ἤδη ; τοῦτο γοῦν καὶ μόνον ἐπριάμην τοῦ σοῦ ἔρωτος, ὅτι μου τηλικαύτην πεποίηκας τὴν γαστέρα καὶ μετὰ μικρὸν παιδοτροφεῖν δεήσει, πρᾶγμα ἑταίρᾳ βαρύτατον· οὐ γὰρ ἐκθήσω τὸ τεχθέν, καὶ μάλιστα εἰ ἄρρεν γένοιτο, ἀλλὰ Πάμφιλον ὀνομάσασα ἐγὼ μὲν ἕξω παραμύθιον τοῦ ἔρωτος, σοὶ δὲ ὀνειδιεῖ ποτε ἐκεῖνος, ὡς ἄπιστος γεγένησαι περὶ τὴν ἀθλίαν αὐτοῦ μητέρα. Γαμεῖς δ´ οὐ καλὴν παρθένον· εἶδον γὰρ αὐτὴν ἔναγχος ἐν τοῖς Θεσμοφορίοις μετὰ τῆς μητρός, οὐδέπω εἰδυῖα ὅτι δι´ αὐτὴν οὐκέτι ὄψομαι Πάμφιλον. Καὶ σὺ δ´ οὖν πρότερον ἰδοῦ αὐτὴν καὶ τὸ πρόσωπον καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς ἰδέ· μή σε ἀνιάτω, εἰ πάνυ γλαυκοὺς ἔχει αὐτοὺς μηδὲ ὅτι διάστροφοί εἰσι καὶ ἐς ἀλλήλους ὁρῶσι· μᾶλλον δὲ τὸν Φίλωνα ἑώρακας τὸν πατέρα τῆς νύμφης, τὸ πρόσωπον αὐτοῦ οἶσθα, ὥστε οὐδὲν ἔτι δεήσει τὴν θυγατέρα ἰδεῖν.
ΠΑΜΦΙΛΟΣ. Ἔτι σου ληρούσης, ὦ Μύρτιον, ἀκούσομαι παρθένους καὶ γάμους ναυκληρικοὺς διεξιούσης ; ἐγὼ δὲ ἢ σιμήν τινα ἢ καλὴν νύμφην οἶδα ; ἢ ὅτι Φίλων ὁ Ἀλωπεκῆθεν – οἶμαι γὰρ ἐκεῖνον λέγειν σε – θυγατέρα ὅλως εἶχεν ὡραίαν ἤδη γάμου ; ἀλλ´ οὐδὲ φίλος ἐστὶν οὗτος τῷ πατρί· μέμνημαι γὰρ ὡς πρῴην ἐδικάσατο περὶ συμβολαίου· τάλαντον, οἶμαι, ὀφείλων γὰρ τῷ πατρὶ οὐκ ἤθελεν ἐκτίνειν, ὁ δὲ παρὰ τοὺς ναυτοδίκας ἀπήγαγεν αὐτόν, καὶ μόλις ἐξέτισεν αὐτό, οὐδ´ ὅλον, ὡς ὁ πατὴρ ἔφασκεν. Εἰ δὲ καὶ γαμεῖν ἐδέδοκτό μοι, τὴν Δημέου θυγατέρα τὴν τοῦ πέρυσιν ἐστρατηγηκότος ἀφείς, καὶ ταῦτα πρὸς μητρὸς ἀνεψιὰν οὖσαν, τὴν Φίλωνος ἐγάμουν ἄν ; σὺ δὲ πόθεν ταῦτα ἤκουσας ; ἢ τίνας σεαυτῇ, ὦ Μύρτιον, κενὰς ζηλοτυπίας σκιαμαχοῦσα ἐξεῦρες ;
ΜΥΡΤΙΟΝ. Οὐκοῦν οὐ γαμεῖς, ὦ Πάμφιλε ;
ΠΑΜΦΙΛΟΣ. Μέμηνας, ὦ Μύρτιον, ἢ κραιπαλᾷς ; καίτοι χθὲς οὐ πάνυ ἐμεθύσθημεν.
ΜΥΡΤΙΟΝ. Ἡ Δωρὶς αὕτη ἐλύπησέ με· πεμφθεῖσα γὰρ ὡς ἔρια ὠνήσαιτό μοι ἐπὶ τὴν γαστέρα καὶ εὔξαιτο τῇ Λοχείᾳ ὡς ὑπὲρ ἐμοῦ, Λεσβίαν ἔφη ἐντυχοῦσαν αὐτῇ – μᾶλλον δὲ σὺ αὐτῷ, ὦ Δωρί, λέγε ἅπερ ἀκήκοας, εἴ γε μὴ ἐπλάσω ταῦτα.
ΔΩΡΙΣ. Ἀλλ´ ἐπιτριβείην, ὦ δέσποινα, εἴ τι ἐψευσάμην· ἐπεὶ γὰρ κατὰ τὸ πρυτανεῖον ἐγενόμην, ἐνέτυχέ μοι ἡ Λεσβία μειδιῶσα καὶ φησίν, Ὁ ἐραστὴς ὑμῶν ὁ Πάμφιλος γαμεῖ τὴν Φίλωνος θυγατέρα· εἰ δὲ ἀπιστοίην, ἠξίου με παρακύψασαν ἐς τὸν στενωπὸν ὑμῶν ἰδεῖν πάντα κατεστεφανωμένα καὶ αὐλητρίδας καὶ θόρυβον καὶ ὑμέναιον ᾄδοντάς τινας.
ΠΑΜΦΙΛΟΣ. Τί οὖν ; παρέκυψας, ὦ Δωρί ;
ΔΩΡΙΣ. Καὶ μάλα, καὶ εἶδον ἅπαντα ὡς ἔφη.
ΠΑΜΦΙΛΟΣ. Μανθάνω τὴν ἀπάτην· οὐ γὰρ πάντα ἡ Λεσβία, ὦ Δωρί, πρὸς σὲ ἐψεύσατο καὶ σὺ τἀληθῆ ἀπήγγελκας Μυρτίῳ. πλὴν μάτην γε ἐταράχθητε· οὔτε γὰρ παρ´ ἡμῖν οἱ γάμοι, ἀλλὰ νῦν ἀνεμνήσθην ἀκούσας τῆς μητρός, ὁπότε χθὲς ἀνέστρεψα παρ´ ὑμῶν· ἔφη γάρ, Ὦ Πάμφιλε, ὁ μὲν ἡλικιώτης σοι Χαρμίδης τοῦ γείτονος Ἀρισταινέτου υἱὸς γαμεῖ ἤδη καὶ σωφρονεῖ, σὺ δὲ μέχρι τίνος ἑταίρᾳ σύνει ; τοιαῦτα παρακούων αὐτῆς ἐς ὕπνον κατηνέχθην· εἶτα ἕωθεν προῆλθον ἀπὸ τῆς οἰκίας, ὥστε οὐδὲν εἶδον ὧν ἡ Δωρὶς ὕστερον εἶδεν. Εἰ δὲ ἀπιστεῖς, αὖθις ἀπελθοῦσα, ὦ Δωρί, ἀκριβῶς ἰδὲ μὴ τὸν στενωπόν, ἀλλὰ τὴν θύραν, ποτέρα ἐστὶν ἡ κατεστεφανωμένη· εὑρήσεις γὰρ τὴν τῶν γειτόνων.
ΜΥΡΤΙΟΝ. Ἀπέσωσας, ὦ Πάμφιλε· ἀπηγξάμην γὰρ ἄν, εἴ τι τοιοῦτο ἐγένετο.
ΠΑΜΦΙΛΟΣ. Ἀλλ´ οὐκ ἂν ἐγένετο, μηδ´ οὕτω μανείην, ὡς ἐκλαθέσθαι Μυρτίου, καὶ ταῦτα ἤδη μοι κυούσης παιδίον.

Vocabulaire

Les systèmes conditionnels

Des pistes pour un commentaire

 1. Un dialogue de comédie entre des personnages de milieu modeste : un garçon célibataire, une hétaïre enceinte de lui, la servante de celle-ci, et les ragots malveillants d'une rivale... C'est une micro-scène, avec un quiproquo (les préparatifs d'un mariage dans la ruelle même de Pamphilos), une tragédie qui se prépare, et une happy end (mais faut-il vraiment y croire?)
 2. Le sort des femmes, totalement dépendantes de leurs amants, surtout lorsqu'elles tombent enceintes. On devine une féroce compétition entre elles (vue dès le premier dialogue!)
 3. Un aperçu de la vie quotidienne :
  1. les gestes féminins (aller chercher de la laine)
  2. les procès
  3. le mariage et les noces

Dialogue III
PHILINNA ET SA MÈRE

ΜΗΤΗΡ. Ἐμάνης, ὦ Φίλιννα, ἢ τί ἔπαθες ἐν τῷ ξυμποσίῳ χθές; ἧκε γὰρ παρ´ ἐμὲ Δίφιλος ἕωθεν δακρύων καὶ διηγήσατό μοι ἃ ἔπαθεν ὑπὸ σοῦ· μεμεθύσθαι γάρ σε καὶ ἐς τὸ μέσον ἀναστᾶσαν ὀρχήσασθαι αὐτοῦ διακωλύοντος καὶ μετὰ ταῦτα φιλῆσαι Λαμπρίαν τὸν ἑταῖρον αὐτοῦ, καὶ ἐπεὶ ἐχαλέπηνέ σοι, καταλιποῦσαν αὐτὸν ἀπελθεῖν πρὸς τὸν Λαμπρίαν καὶ περιβαλεῖν ἐκεῖνον, ἑαυτὸν δὲ ἀποπνίγεσθαι τούτων γιγνομένων. Ἀλλ´ οὐδὲ τῆς νυκτός, οἶμαι, συνεκάθευδες, καταλιποῦσα δὲ δακρύοντα μόνη ἐπὶ τοῦ πλησίον σκίμποδος κατέκεισο ᾄδουσα καὶ λυποῦσα ἐκεῖνον.
ΦΙΛΙΝΝΑ. Τὰ γὰρ αὑτοῦ σοι, ὦ μῆτερ, οὐ διηγήσατο· οὐ γὰρ ἂν συνηγόρευες αὐτῷ ὑβριστῇ ὄντι, ὃς ἐμοῦ ἀφέμενος ἐκοινολογεῖτο Θαΐδι τῇ Λαμπρίου ἑταίρᾳ, μηδέπω ἐκείνου παρόντος· ἐπεὶ δὲ χαλεπαίνουσαν εἶδέ με καὶ διένευσα αὐτῷ οἷα ποιεῖ, τοῦ ὠτὸς ἄκρου ἐφαψάμενος ἀνακλάσας τὸν αὐχένα τῆς Θαΐδος ἐφίλησεν οὕτω προσφυῶς, ὥστε μόλις ἀπέσπασε τὰ χείλη, εἶτ´ ἐγὼ μὲν ἐδάκρυον, ὁ δὲ ἐγέλα καὶ πρὸς τὴν Θαΐδα πολλὰ πρὸς τὸ οὖς ἔλεγε κατ´ ἐμοῦ δηλαδή, καὶ ἡ Θαῒς ἐμειδίασε βλέπουσα πρὸς ἐμέ. Ὡς δὲ προσιόντα ᾔσθοντο τὸν Λαμπρίαν καὶ ἐκορέσθησάν ποτε φιλοῦντες ἀλλήλους, ἐγὼ μὲν ὅμως παρ´ αὐτὸν κατεκλίθην, ὡς μὴ καὶ τοῦτο προφασίζοιτο ὕστερον, ἡ Θαῒς δὲ ἀναστᾶσα ὠρχήσατο πρώτη ἀπογυμνοῦσα ἐπὶ πολὺ τὰ σφυρὰ ὡς μόνη καλὰ ἔχουσα, καὶ ἐπειδὴ ἐπαύσατο, ὁ Λαμπρίας μὲν ἐσίγα καὶ εἶπεν οὐδέν, Δίφιλος δὲ ὑπερεπῄνει τὸ εὔρυθμον καὶ τὸ κεχορηγημένον, καὶ ὅτι εὖ πρὸς τὴν κιθάραν ὁ ποὺς καὶ τὸ σφυρὸν ὡς καλὸν καὶ ἄλλα μυρία, καθάπερ τὴν Καλάμιδος Σωσάνδραν ἐπαινῶν, ἀλλ´ οὐχὶ Θαΐδα, ἣν καὶ σὺ οἶσθα συλλουομένην ἡμῖν οἵα ἐστί. Θαῒς δὲ οἷα καὶ ἔσκωψεν εὐθὺς ἐς ἐμέ· Εἰ γάρ τις, ἔφη, μὴ αἰσχύνεται λεπτὰ ἔχουσα τὰ σκέλη, ὀρχήσεται καὶ αὐτὴ ἐξαναστᾶσα. τί ἂν λέγοιμι, ὦ μῆτερ; ἀνέστην γὰρ καὶ ὠρχησάμην. ἀλλὰ τί ἔδει ποιεῖν; ἀνασχέσθαι καὶ ἐπαληθεύειν τὸ σκῶμμα καὶ τὴν Θαΐδα ἐᾶν τυραννεῖν τοῦ συμποσίου ;
ΜΗΤΗΡ. Φιλοτιμότερον μέν, ὦ θύγατερ· οὐδὲ φροντίζειν γὰρ ἐχρῆν· λέγε δ´ ὅμως τὰ μετὰ ταῦτα.
ΦΙΛΙΝΝΑ. Οἱ μὲν οὖν ἄλλοι ἐπῄνουν, ὁ Δίφιλος δὲ μόνος ὕπτιον καταβαλὼν ἑαυτὸν ἐς τὴν ὀροφὴν ἀνέβλεπεν, ἄχρις δὴ καμοῦσα ἐπαυσάμην.
ΜΗΤΗΡ. Τὸ φιλῆσαι δὲ τὸν Λαμπρίαν ἀληθὲς ἦν καὶ τὸ μεταβᾶσαν περιπλέκεσθαι αὐτῷ; τί σιγᾷς; οὐκέτι γὰρ ταῦτα συγγνώμης ἄξια.
ΦΙΛΙΝΝΑ. Ἀντιλυπεῖν ἐβουλόμην αὐτόν.
ΜΗΤΗΡ. Εἶτα οὐδὲ συνεκάθευδες, ἀλλὰ καὶ ᾖδες ἐκείνου δακρύοντος; οὐκ αἰσθάνῃ, ὦ θύγατερ, ὅτι πτωχαί ἐσμεν, οὐδὲ μέμνησαι ὅσα παρ´ αὐτοῦ ἐλάβομεν ἢ οἷον δὴ τὸν πέρυσι χειμῶνα διηγάγομεν ἄν, εἰ μὴ τοῦτον ἡμῖν ἡ Ἀφροδίτη ἔπεμψε;
ΦΙΛΙΝΝΑ. Τί οὖν; ἀνέχωμαι διὰ τοῦτο ὑβριζομένη ὑπ´ αὐτοῦ;
ΜΗΤΗΡ. Ὀργίζου μέν, μὴ ἀνθύβριζε δέ. οὐκ οἶσθα ὅτι ὑβριζόμενοι παύονται οἱ ἐρῶντες καὶ ἐπιτιμῶσιν ἑαυτοῖς; σὺ δὲ πάνυ χαλεπὴ ἀεὶ τῷ ἀνθρώπῳ γεγένησαι, καὶ ὅρα μὴ κατὰ τὴν παροιμίαν ἀπορρήξωμεν πάνυ τείνουσαι τὸ καλῴδιον.

LA MÈRE : Étais-tu folle, Philinna, ou qu'avais-tu hier pendant le banquet ? Diphile est en effet arrivé chez moi à l'aube, en pleurant, et il m'a raconté ce que tu lui avais fait subir. Tu t'es enivrée, et au milieu du dîner tu t'es levée pour danser, tandis qu'il voulait t'en empêcher, et après cela tu as donné un baiser à son camarade Lamprias, et comme il se fâchait, tu l'as laissé tomber pour aller à côté de Lamprias et l'embrasser, tandis qu'il suffoquait de dépit devant ces faits. Et cette nuit, je crois, tu n'as pas couché avec lui, mais le laissant en pleurs tu t'es couchée seule sur un lit près du sien, en chantant et en lui faisant de la peine.
PHILINNA : Il ne t'a pas raconté ce qu'il avait fait, maman ; sinon tu ne prendrais pas la défense de cet orgueilleux qui, m'ayant abandonnée, bavardait avec Thaïs, la compagne de Lamprias, quand celui-ci n'était pas encore arrivé. Et lorsqu'il me vit en colère, et lui demandant par signe ce qu'il faisait, lui saisissant le bout de l'oreille et tirant sa nuque en arrière, il lui donna un baiser avec tant d'ardeur, qu'il lui arracha presque les lèvres, et comme je commençais à pleurer, il se mit à rire et murmura beaucoup de choses à l'oreille de Thaïs, sans doute contre moi, et Thaïs souriait en me regardant. Lorsqu'ils aperçurent Lamprias qui entrait, ils se fatiguèrent de leurs baisers mutuels, et moi, pourtant, j'allai m'allonger auprès de Lamprias, sans me douter qu'il me le reprocherait plus tard, et Thaïs, s'étant levée, dansa la première, en dévoilant bien haut ses jambes, comme si elle était seule à avoir de jolies jambes, et lorsqu'elle s'arrêta, Lamprias se tut et ne dit rien, mais Diphile louait à qui voulait l'entendre son sens du rythme et son talent de danseuse, et "son pied suit bien la cithare", et "que sa jambe est jolie" et mille autres louanges, comme s'il parlait de la Sosandra de Calamis, et non de Thaïs dont tu sais bien comment elle est, pour l'avoir vue se baigner avec nous. Et Thaïs, comme nous la connaissant, se moqua de moi aussitôt : "Si quelqu'un n'a pas honte d'avoir des jambes maigres, qu'elle se lève et danse elle-même !" Que dire, maman ? Je me suis levée et me suis mise à danser. Mais que devais-je faire ? Supporter et accréditer cette moquerie, et laisser Thaïs régner en tyran sur le banquet ?
LA MÈRE : Tu es trop susceptible, ma fille. Il ne fallait pas t'en soucier. Mais dis-moi ce qui s'est passé après.
PHILINNA : Tous les autres me complimentaient, Diphile seul s'étant couché sur le dos regardait le plafond, jusqu'à ce que je m'arrête, épuisée.
LA MÈRE : Est-il vrai que tu as embrassé Lamprias, et que tu as quitté ta place pour aller l'embrasser ? Pourquoi ne dis-tu rien ? Cela est impardonnable !
PHILINNA : Je voulais lui rendre la peine qu'il m'avait faite.
LA MÈRE : Et ensuite tu n'as pas couché avec lui, et tu chantais pendant qu'il pleurait ? Tu ne t'es pas rendue compte, ma fille, que nous sommes pauvres, tu ne te souviens pas de tout ce que nous avons reçu de lui, et comment nous aurions passé l'hiver dernier, si Aphrodite ne nous l'avait pas envoyé ?
PHILINNA : Hé quoi ? Il faudrait qu'à cause de cela je me laisse brutaliser par lui ?
LA MÈRE : Mets-toi en colère, mais ne l'humilie pas. Tu ne sais pas que les amants humiliés cessent de s'aimer et s'en veulent à eux-mêmes ? Toi, tu as toujours été très pénible avec cet homme ; prend garde, comme dit le proverbe, à ne pas casser la corde en tirant trop dessus !

Éclaircissements linguistiques

Dialogue IV
MÉLITTA ET BACCHIS

ΜΕΛΙΤΤΑ. Εἴ τινα οἶσθα, Βακχί, γραῦν, οἷαι πολλαὶ Θετταλαὶ λέγονται ἐπᾴδουσαι καὶ ἐρασμίους ποιοῦσαι, εἰ καὶ πάνυ μισουμένη γυνὴ τυγχάνοι, οὕτως ὄναιο, παραλαβοῦσα ἧκέ μοι· θαἰμάτια γὰρ καὶ τὰ χρυσία ταῦτα προείμην ἡδέως, εἰ μόνον ἴδοιμι ἐπ´ ἐμὲ αὖθις ἀναστρέψαντα Χαρῖνον μισήσαντα Σιμίχην ὡς νῦν ἐμέ.
ΒΑΚΧΙΣ. Τί φῄς ; οὐκέτι σύνεστε—ἀλλὰ παρὰ τὴν Σιμίχην, ὦ Μέλιττα, καταλιπὼν οἴχεται Χαρῖνος—δι´ ἣν τοσαύτας ὀργὰς τῶν γονέων ἠνέσχετο οὐ βουληθεὶς τὴν πλουσίαν ἐκείνην γῆμαι πέντε προικὸς τάλαντα, ὡς ἔλεγον, ἐπιφερομένην ; πέπυσμαι γὰρ ταῦτά σου ἀκούσασα.
ΜΕΛΙΤΤΑ. Ἅπαντα ἐκεῖνα οἴχεται, ὦ Βακχί, καὶ πέμπτην ταύτην ἡμέραν οὐδ´ ἑώρακα ὅλως αὐτόν, ἀλλὰ πίνουσι παρὰ τῷ συνεφήβῳ Παμμένει αὐτός τε καὶ Σιμίχη.
ΒΑΚΧΙΣ. Δεινά, ὦ Μέλιττα, πέπονθας. ἀλλὰ τί καὶ ὑμᾶς διέστησεν ; ἔοικε γὰρ οὐ μικρὸν τοῦτ´ εἶναι.
ΜΕΛΙΤΤΑ. Τὸ μὲν ὅλον οὐδὲ εἰπεῖν ἔχω· πρῴην δὲ ἀνελθὼν ἐκ Πειραιῶς — κατεληλύθει γάρ, οἶμαι, χρέος ἀπαιτήσων πέμψαντος τοῦ πατρός—οὔτε προσέβλεψεν ἐσελθὼν οὔτε προσήκατο ὡς ἔθος προσδραμοῦσαν, ἀποσεισάμενος δὲ περιπλακῆναι θέλουσαν, Ἄπιθι, φησί, πρὸς τὸν ναύκληρον Ἑρμότιμον ἢ τὰ ἐπὶ τῶν τοίχων γεγραμμένα ἐν Κεραμεικῷ ἀνάγνωθι, ὅπου κατεστηλίτευται ὑμῶν τὰ ὀνόματα. Τίνα Ἑρμότιμον, τίνα, ἔφην, ἢ ποίαν στήλην λέγεις ; ὁ δὲ οὐδὲν ἀποκρινάμενος οὐδὲ δειπνήσας ἐκάθευδεν ἀποστραφείς. πόσα οἴει ἐπὶ τούτῳ μεμηχανῆσθαί με περιλαμβάνουσαν, ἐπιστρέφουσαν, φιλοῦσαν ἀπεστραμμένου τὸ μετάφρενον ; ὁ δ´ οὐδ´ ὁπωστιοῦν ὑπεμαλάχθη, ἀλλ´ Εἴ μοι, φησίν, ἐπὶ πλέον ἐνοχλήσεις, ἄπειμι ἤδη, εἰ καὶ μέσαι νύκτες εἰσίν.
ΒΑΚΧΙΣ. Ὅμως ᾔδεις τὸν Ἑρμότιμον ;
ΜΕΛΙΤΤΑ. Ἀλλά με ἴδοις, ὦ Βακχί, ἀθλιώτερον διάγουσαν ἢ νῦν ἔχω, εἴ τινα ἐγὼ ναύκληρον Ἑρμότιμον οἶδα. πλὴν ἀλλ´ ὁ μὲν ἕωθεν ἀπεληλύθει τοῦ ἀλεκτρυόνος ᾄσαντος εὐθὺς ἀνεγρόμενος, ἐγὼ δὲ ἐμεμνήμην ὅτι κατὰ τοίχου τινὸς ἔλεγε καταγεγράφθαι τοὔνομα ἐν Κεραμεικῷ· ἔπεμψα οὖν Ἀκίδα κατασκεψομένην· ἡ δ´ ἄλλο μὲν οὐδὲν εὗρε, τοῦτο δὲ μόνον ἐπιγεγραμμένον ἐσιόντων ἐπὶ τὰ δεξιὰ πρὸς τῷ Διπύλῳ, Μέλιττα φιλεῖ Ἑρμότιμον, καὶ μικρὸν αὖθις ὑποκάτω, Ὁ ναύκληρος Ἑρμότιμος φιλεῖ Μέλιτταν.
ΒΑΚΧΙΣ. Ὢ τῶν περιέργων νεανίσκων. συνίημι γάρ. λυπῆσαί τις θέλων τὸν Χαρῖνον ἐπέγραψε ζηλότυπον ὄντα εἰδώς· ὁ δὲ αὐτίκα ἐπίστευσεν. εἰ δέ που ἴδοιμι αὐτόν, διαλέξομαι. ἄπειρός ἐστι καὶ παῖς ἔτι.
ΜΕΛΙΤΤΑ. Ποῦ δ´ ἂν ἴδοις ἐκεῖνον, ὃς ἐγκλεισάμενος ἑαυτὸν σύνεστι τῇ Σιμίχῃ ; οἱ γονεῖς δὲ ἔτι παρ´ ἐμοὶ ζητοῦσιν αὐτόν. ἀλλ´ εἴ τινα εὕροιμεν ὦ Βακχί, γραῦν, ὡς ἔφην· ἀποσώσει γὰρ ἂν φανεῖσα.
ΒΑΚΧΙΣ. Ἔστιν, ὦ φιλτάτη, ὅτι χρησίμη φαρμακίς, Σύρα τὸ γένος, ὠμὴ ἔτι καὶ συμπεπηγυῖα, ἥ μοί ποτε Φανίαν χαλεπαίνοντα κἀκεῖνον εἰκῆ, ὥσπερ Χαρῖνος, διήλλαξε μετὰ μῆνας ὅλους τέτταρας, ὅτε ἐγὼ μὲν ἤδη ἀπεγνώκειν, ὁ δὲ ὑπὸ τῶν ἐπῳδῶν ἧκεν αὖθις ἐπ´ ἐμέ.
ΜΕΛΙΤΤΑ. Τί δὲ ἔπραξεν ἡ γραῦς, εἴπερ ἔτι μέμνησαι ;
ΒΑΚΧΙΣ. Λαμβάνει μὲν οὐδὲ πολύν, ὦ Μέλιττα, τὸν μισθόν, ἀλλὰ δραχμὴν καὶ ἄρτον· ἐπικεῖσθαι δὲ δεῖ μετὰ τῶν ἁλῶν καὶ ὀβολοὺς ἑπτὰ καὶ θεῖον καὶ δᾷδα. ταῦτα δὲ ἡ γραῦς λαμβάνει, καὶ κρατῆρα κεκερᾶσθαι δεῖ καὶ πίνειν ἐκείνην μόνην. Δεήσει αὐτοῦ μέντοι <τι> τοῦ ἀνδρὸς εἶναι, οἷον ἱμάτια ἢ κρηπῖδας ἢ ὀλίγας τῶν τριχῶν ἤ τι τῶν τοιούτων.
ΜΕΛΙΤΤΑ. Ἔχω τὰς κρηπῖδας αὐτοῦ.
ΒΑΚΧΙΣ. Ταύτας κρεμάσασα ἐκ παττάλου ὑποθυμιᾷ τῷ θείῳ, πάττουσα καὶ τῶν ἁλῶν ἐπὶ τὸ πῦρ· ἐπιλέγει δὲ ἀμφοῖν τὰ ὀνόματα καὶ τὸ ἐκείνου καὶ τὸ σόν. εἶτα ἐκ τοῦ κόλπου προκομίσασα ῥόμβον ἐπιστρέφει ἐπῳδήν τινα λέγουσα ἐπιτρόχῳ τῇ γλώττῃ, βαρβαρικὰ καὶ φρικώδη ὀνόματα. ταῦτα ἐποίησε τότε. καὶ μετ´ οὐ πολὺ Φανίας, ἅμα καὶ τῶν συνεφήβων ἐπιτιμησάντων αὐτῷ καὶ τῆς Φοιβίδος, ᾗ συνῆν, πολλὰ αἰτούσης, ἧκέ μοι, τὸ πλέον ὑπὸ τῆς ἐπῳδῆς ἀγόμενος. ἔτι δὲ καὶ τοῦτό με σφόδρα κατὰ τῆς Φοιβίδος τὸ μίσηθρον ἐδιδάξατο, τηρήσασαν τὸ ἴχνος, ἐπὰν ἀπολίποι, ἀμαυρώσασαν ἐπιβῆναι μὲν τῷ ἀριστερῷ ἐκείνης τὸν ἐμὸν δεξιόν. τῷ δεξιῷ δὲ τὸν ἀριστερὸν ἔμπαλιν καὶ λέγειν, Ἐπιβέβηκά σοι καὶ ὑπεράνω εἰμί· καὶ ἐποίησα ὡς προσέταξε.
MΕΛΙΤΤΑ. Μὴ μέλλε, μὴ μέλλε, ὦ Βακχί, κάλει ἤδη τὴν Σύραν. σὺ δέ, ὦ Ἀκί, τὸν ἄρτον καὶ τὸ θεῖον καὶ τὰ ἄλλα πάντα πρὸς τὴν ἐπῳδὴν εὐτρέπιζε.

Éclaircissements linguistiques

Éléments de commentaire

 1. Une anecdote classique, rappelant la sauvage rivalité entre les hétaïres, mais montrant aussi les dessous du couple : la courtisane était mal vue des familles...
 2. Le portrait d'une sorcière :
 3. Un thème récurrent : Théocrite, 3ème siècle av. J-C : texte dont Lucien s'est peut-être souvenu ; Plus tard : Apulée

Dialogue VIII
AMPÉLIS ET CHRYSIS

ΑΜΠΕΛΙΣ. Ὅστις δέ, ὦ Χρυσί, μήτε ζηλοτυπεῖ μήτε ὀργίζεται μήτε ἐρράπισέ ποτε ἢ περιέκειρεν ἢ τὰ ἱμάτια περιέσχισεν, ἔτι ἐραστὴς ἐκεῖνός ἐστιν ;
ΧΡΥΣΙΣ. Οὐκοῦν ταῦτα μόνα ἐρῶντος, ὦ Ἀμπελί, δείγματα ;
ΑΜΠΕΛΙΣ. Ναί, ταῦτ´ ἀνδρὸς θερμοῦ· ἐπεὶ τἆλλα, φιλήματα καὶ δάκρυα καὶ ὅρκοι καὶ τὸ πολλάκις ἥκειν ἀρχομένου ἔρωτος σημεῖον καὶ φυομένου ἔτι· τὸ δὲ πῦρ ὅλον ἐκ τῆς ζηλοτυπίας ἐστίν. Ὥστε εἰ καὶ σέ, ὡς φῄς, ὁ Γοργίας ῥαπίζει καὶ ζηλοτυπεῖ, χρηστὰ ἔλπιζε καὶ εὔχου ἀεὶ τὰ αὐτὰ ποιεῖν.
ΧΡΥΣΙΣ. Τὰ αὐτά ; τί λέγεις ; ἀεὶ ῥαπίζειν με ;
ΑΜΠΕΛΙΣ. Οὐχί, ἀλλ´ ἀνιᾶσθαι, εἰ μὴ πρὸς μόνον αὐτὸν βλέποις, ἐπεὶ εἰ μὴ ἐρᾷ γε, τί ἂν ὀργίζοιτο, εἰ σύ τινα ἕτερον ἐραστὴν ἔχεις ;
ΧΡΥΣΙΣ. Ἀλλ´ οὐδὲ ἔχω ἔγωγε· ὁ δὲ μάτην ὑπέλαβε τὸν πλούσιόν μου ἐρᾶν, διότι ἄλλως ἐμνημόνευσά ποτε αὐτοῦ.
ΑΜΠΕΛΙΣ. Καὶ τοῦτο ἡδὺ τὸ ὑπὸ πλουσίων οἴεσθαι σπουδάζεσθαί σε· οὕτω γὰρ ἀνιάσεται μᾶλλον καὶ φιλοτιμήσεται, ὡς μὴ ὑπερβάλοιντο αὐτὸν οἱ ἀντερασταί.
ΧΡΥΣΙΣ. Καὶ μὴν οὗτός γε μόνον ὀργίζεται καὶ ῥαπίζει, δίδωσι δὲ οὐδέν.
ΑΜΠΕΛΙΣ. Ἀλλὰ δώσει — ζηλοτυπεῖ γάρ — καὶ μάλιστα ἢν λυπῇς αὐτόν.
ΧΡΥΣΙΣ. Οὐκ οἶδ´ ὅπως ῥαπίσματα λαμβάνειν βούλει με, ὦ Ἀμπελίδιον.
ΑΜΠΕΛΙΣ. Οὔκ, ἀλλ´, ὡς οἶμαι, οὕτως οἱ μεγάλοι ἔρωτες γίγνονται, καὶ εἰ πείθοιντο ἀμελεῖσθαι, εἰ δὲ πιστεύσαι μόνος ἔχειν, ἀπομαραίνεταί πως ἡ ἐπιθυμία. Ταῦτα λέγω πρὸς σὲ εἴκοσιν ὅλοις ἔτεσιν ἑταιρήσασα, σὺ δὲ ὀκτωκαιδεκαέτις, οἶμαι, ἢ ἔλαττον οὖσα τυγχάνεις. Εἰ βούλει δέ, καὶ διηγήσομαι ἃ ἔπαθόν ποτε οὐ πάνυ πρὸ πολλῶν ἐτῶν· ἤρα μου Δημόφαντος ὁ δανειστὴς ὁ κατόπιν οἰκῶν τῆς Ποικίλης. Οὗτος οὐδεπώποτε πλέον πέντε δραχμῶν δέδωκε καὶ ἠξίου δεσπότης εἶναι. Ἤρα δέ, ὦ Χρυσί, ἐπιπόλαιόν τινα ἔρωτα οὔτε ὑποστένων οὔτε δακρύων οὔτε ἀωρὶ παραγιγνόμενος ἐπὶ τὰς θύρας, ἀλλ´ αὐτὸ μόνον συνεκάθευδέ μοι ἐνίοτε, καὶ τοῦτο διὰ μακροῦ. Ἐπειδὴ δὲ ἐλθόντα ποτὲ ἀπέκλεισα — Καλλίδης γὰρ ὁ γραφεὺς ἔνδον ἦν δέκα δραχμὰς πεπομφώς — τὸ μὲν πρῶτον ἀπῆλθέ μοι λοιδορησάμενος· ἐπεὶ δὲ πολλαὶ μὲν διῆλθον ἡμέραι, ἐγὼ δὲ οὐ προσέπεμπον, ὁ Καλλίδης δὲ ἔνδον ἦν, ὑποθερμαινόμενος ἤδη τότε ὁ Δημόφαντος καὶ αὐτὸς ἀναφλέγεται ἐς τὸ πρᾶγμα καὶ ἐπιστάς ποτε ἀνεῳγμένην τηρήσας τὴν θύραν ἔκλαεν, ἔτυπτεν, ἠπείλει φονεύσειν, περιερρήγνυε τὴν ἐσθῆτα, ἅπαντα ἐποίει, καὶ τέλος τάλαντον δοὺς μόνος εἶχεν ὀκτὼ ὅλους μῆνας. ἡ γυνὴ δὲ αὐτοῦ πρὸς ἅπαντας ἔλεγεν ὡς ὑπὸ φαρμάκων ἐκμήναιμι αὐτόν. τὸ δὲ ἦν ἄρα ζηλοτυπία τὸ φάρμακον. ὥστε, Χρυσί, καὶ σὺ χρῶ ἐπὶ τὸν Γοργίαν τῷ αὐτῷ φαρμάκῳ· πλούσιος δὲ ὁ νεανίσκος ἔσται, ἤν τι ὁ πατὴρ αὐτοῦ πάθῃ.

A- Celui, Chrysis, qui n'est ni jaloux, ni colérique, qui ne t'a jamais frappée à coups de bâton, arraché les cheveux ou déchiré tes vêtements, celui-là est-il encore amoureux ?
CH- Ce sont donc là, Ampélis, les seules preuves d'amour ?
A- Oui, C'est le propre de l'homme brûlant ; car tout le reste, les baisers, les larmes, les serments, les visites fréquentes sont le signe d'un amour commençant et encore naissant. Tout le feu vient de la jalousie. Ainsi, si comme tu le dis, Gorgias te bat et se montre jaloux, aie bon espoir et prie pour qu'il continue.
CH- Qu'il continue ? Que dis-tu ? À toujours me battre ?
A - Non, mais qu'il soit fâché, s'il n'est pas le seul que tu regardes. S'il n'est pas amoureux de toi, comment pourrait-il se mettre en colère, si toi tu as un autre amant ?
CH- Mais je n'en ai pas ! Il a cru à tort qu'un riche m'aimait, parce que je l'ai mentionné un jour par hasard.
A- Et c'est bien qu'il pense que tu es recherchée par des riches ; ainsi il se fâchera davantage et fera l'impossible pour que ses rivaux ne le surpassent pas.
CH- Mais lui se contente de frapper et de se mettre en colère, mais il ne donne rien.
A-Mais il donnera — car il est jaloux — et surtout si tu le fais souffrir.
CH- Je ne comprends pas, ma petite Ampélis, comment tu peux vouloir que je prenne des coups.
A- Ce n'est pas cela, mais, à mon avis, c'est ainsi que naissent les grandes passions, s'ils croient qu'on les néglige, mais s'il croit te posséder seul, le désir dépérit. Je dis cela pour toi, moi qui suis hétaïre depuis plus de vingt ans, alors que toi tu n'as que dix-huit ans, ou moins. Si tu veux, je te raconterai ce qui m'est arrivé un jour il y a peu d'années. L'usurier Démophantos, qui habite derrière le Pœcile, était amoureux de moi ; mais il ne me donnait jamais plus de cinq drachmes et il prétendait être le maître. Il m'aimait, Chrysis, d'un amour superficiel, sans gémir, sans pleurer, sans se trouver à pas d'heure à ma porte, mais il couchait seulement avec moi quelquefois, et encore de loin en loin. Mais lorsqu'un jour je lui fermai la porte au nez – le peintre Callidès était chez moi, après m'avoir payée dix drachmes – tout d'abord il s'en alla en m'insultant ; puis de nombreux jours passèrent, moi je ne l'envoyais pas chercher, Callidès était chez moi, désormais bien échauffé, Démophantos s'enflamma pour l'affaire, stationnant et épiant l'ouverture de ma porte, il pleurait, il frappait, il menaçait de me tuer, déchirait mes vêtements, faisait n'importe quoi, et, m'ayant finalement donné un talent, il m'eut pour lui tout seul huit mois entiers. Sa femme disait à tout le monde que je l'avais rendu fou par des philtres ; mais mon philtre, c'était la jalousie. Ainsi, Chrysis, toi aussi use du même remède avec Gorgias ; le jeune homme sera riche, s'il arrive quelque chose à son père.

Éclaircissements linguistiques

Commentaire

Une conception cynique de l'amour

Ampélis, une courtisane expérimentée, donne des conseils à une toute jeune consœur ; or, l'image qui est donnés de la relation amoureuse est peu reluisante :

Un double (triple) portrait de femme

Un dialogue alerte, proche de la comédie

Lucien constate, mais ne condamne pas ; le dialogue est familier, vif... Deux parties très nettes :

 1. Un dialogue entre la courtisane expérimentée et la jeune débutante ; la plus jeune pose des questions, réagit, mais n'a pas l'initiative ; la plus âgée, au contraire, du haut de son expérience, explique, commente, conseille...
 2. Une longue tirade, que Chrysis n'interrompt pas, et qui donne le mot de la fin à Ampélis. Celle-ci raconte une anecdote personnelle, avec le talent du conteur : morale de la fable, assertions de vérité (c'est du vécu !), histoire en plusieurs épisode : l'amant trop tiède, la réaction de la dame, qui lui ferme la porte au nez et le trompe allègrement, le sursaut de l'amant floué, qui manifeste sa passion renaissante par la violence, mais finit par aller là où on voulait le mener : il passe d'un très modeste paiement de 5 drachmes à une somme astronomique d'un talent (6 000 drachmes !)

Conclusion

Sous une allure plaisante et légère, Lucien dresse encore une fois un tableau assez sévère de la société grecque : un usurier (marié) saigné à blanc par sa maîtresse ; une fillette d'à peine 18 ans qui perd toutes ses illusions ; une image pour le moins cynique des rapports amoureux, exclusivement tarifés pour les femmes, et fondés sur la violence et la domination chez les hommes...

Dialogue IX
DORCAS, PANNYCHIS, PRILOSTRATE, POLÉMON.

ΔΟΡΚΑΣ. Ἀπολώλαμεν, ὦ κεκτημένη, ἀπολώλαμεν, ὁ Πολέμων ἀπὸ στρατιᾶς ἀνέστρεψε πλουτῶν, ὥς φασιν· ἑώρακα δὲ κἀγὼ αὐτὸν ἐφεστρίδα περιπόρφυρον ἐμπεπορπημένον καὶ ἀκολούθους ἅμα πολλούς. καὶ οἱ φίλοι ὡς εἶδον, συνέθεον ἐπ´ αὐτὸν ἀσπασόμενοι· ἐν τοσούτῳ δὲ τὸν θεράποντα ἰδοῦσα κατόπιν ἑπόμενον, ὃς συναποδεδημήκει μετ´ αὐτοῦ, ἠρόμην καί, Εἰπέ μοι, ἔφην, ὦ Παρμένων, ἀσπασαμένη πρότερον αὐτόν, πῶς ἡμῖν ἐπράξατε καὶ εἴ τι ἄξιον τῶν πολέμων ἔχοντες ἐπανεληλύθατε.
ΠΑΝΝΥΧΙΣ. Οὐκ ἔδει τοῦτο εὐθύς, ἀλλ´ ἐκεῖνα, ὅτι μὲν ἐσώθητε, πολλὴ χάρις τοῖς θεοῖς, καὶ μάλιστα τῷ ξενίῳ Διὶ καὶ Ἀθηνᾷ στρατίᾳ· ἡ δέσποινα δὲ ἐπυνθάνετο ἀεὶ τί πράττοιτε καὶ ἔνθα εἴητε. εἰ δὲ καὶ τοῦτο προσέθηκας, ὡς καὶ ἐδάκρυε καὶ ἀεὶ ἐμέμνητο Πολέμωνος, ἄμεινον ἦν παρὰ πολύ.
[9,2] ΔΟΡΚΑΣ. Προεῖπον εὐθὺς ἐν ἀρχῇ ἅπαντα· πρὸς δὲ σὲ οὐκ ἂν εἶπον, ἀλλὰ ἃ ἤκουσα ἐβουλόμην εἰπεῖν. ἐπεὶ πρός γε Παρμένοντα οὕτως ἠρξάμην· Ἦ που, ὦ Παρμένων, ἐβόμβει τὰ ὦτα ὑμῖν ; ἀεὶ γὰρ ἐμέμνητο ἡ κεκτημένη μετὰ δακρύων, καὶ μάλιστα εἴ τις ἐληλύθει ἐκ τῆς μάχης καὶ πολλοὶ τεθνάναι ἐλέγοντο, ἐσπάραττε τότε τὰς κόμας καὶ τὰ στέρνα ἐτύπτετο καὶ ἐπένθει πρὸς τὴν ἀγγελίαν ἑκάστην. ΠΑΝΝΥΧΙΣ. Εὖ γε, ὦ Δορκάς, οὕτως ἐχρῆν.
ΔΟΡΚΑΣ. Εἶτα ἑξῆς μετ´ οὐ πολὺ ἠρόμην ἐκεῖνα. ὁ δέ, Πάνυ λαμπρῶς, φησίν, ἀνεστρέψαμεν.
ΠΑΝΝΥΧΙΣ. Οὕτως κἀκεῖνος οὐδὲν προειπών, ὡς ἐμέμνητό μου ὁ Πολέμων ἢ ἐπόθει ἢ ηὔχετο ζῶσαν καταλαβεῖν ;
ΔΟΡΚΑΣ. Καὶ μάλα πολλὰ τοιαῦτα ἔλεγε. τὸ δ´ οὖν κεφάλαιον ἐξήγγειλε πλοῦτον πολύν, χρυσόν, ἐσθῆτα, ἀκολούθους, ἐλέφαντα· τὸ μὲν γὰρ ἀργύριον μηδὲ ἀριθμῷ ἄγειν αὐτόν, ἀλλὰ μεδίμνῳ ἀπομεμετρημένον πολλοὺς μεδίμνους. εἶχε δὲ καὶ αὐτὸς Παρμένων δακτύλιον ἐν τῷ μικρῷ δακτύλῳ, μέγιστον, πολύγωνον, καὶ ψῆφος ἐνεβέβλητο τῶν τριχρώμων, ἐρυθρά τε ἦν ἐπιπολῆς. εἴασα δ´ οὖν αὐτὸν ἐθέλοντά μοι διηγεῖσθαι ὡς τὸν Ἅλυν διέβησαν καὶ ὡς ἀπέκτειναν Τιριδάταν τινὰ καὶ ὡς διέπρεψεν ὁ Πολέμων ἐν τῇ πρὸς Πισίδας μάχῃ· ἀπέδραμόν σοι ταῦτα προσαγγελοῦσα, ὡς περὶ τῶν παρόντων σκέψαιο. εἰ γὰρ ἐλθὼν ὁ Πολέμων —ἥξει γὰρ πάντως ἀποσεισάμενος τοὺς γνωρίμους — ἀναπυθόμενος εὕροι τὸν Φιλόστρατον ἔνδον παρ´ ἡμῖν, τί οἴει ποιήσειν αὐτόν ;
[9,3] ΠΑΝΝΥΧΙΣ. Ἐξευρίσκωμεν, ὦ Δορκάς, ἐκ τῶν παρόντων σωτήριον· οὔτε γὰρ τοῦτον ἀποπέμψαι καλὸν τάλαντον ἔναγχος δεδωκότα καὶ τἆλλα ἔμπορον ὄντα καὶ πολλὰ ὑπισχνούμενον, οὔτε Πολέμωνα τοιοῦτον ἐπανήκοντα χρήσιμον μὴ παραδέχεσθαι· προσέτι γὰρ καὶ ζηλότυπός ἐστιν, ὃς καὶ πενόμενος ἔτι πολὺ ἀφόρητος ἦν· νῦν δὲ τί ἐκεῖνος οὐκ ἂν ποιήσειεν ;
ΔΟΡΚΑΣ. Ἀλλὰ καὶ προσέρχεται.
ΠΑΝΝΥΧΙΣ. Ἐκλύομαι, ὦ Δορκάς, ἀπὸ τῆς ἀπορίας καὶ τρέμω.
ΔΟΡΚΑΣ. Ἀλλὰ καὶ Φιλόστρατος προσέρχεται.
ΠΑΝΝΥΧΙΣ. Τίς γένωμαι ; πῶς ἄν με ἡ γῆ καταπίοι ;
[9,4] ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΟΣ. Τί οὐ πίνομεν, ὦ Παννυχί ;
ΠΑΝΝΥΧΙΣ. Ἄνθρωπε, ἀπολώλεκάς με. σὺ δὲ χαῖρε, Πολέμων, χρόνιος φανείς. ΠΟΛΕΜΩΝ. Οὗτος οὖν τίς ἐστιν ὁ προσιὼν ὑμῖν ; σιωπᾷς ; εὖ γε· οἴχου, ὦ Παννυχί. ἐγὼ δὲ πεμπταῖος ἐκ Πυλῶν διέπτην ἐπειγόμενος ἐπὶ τοιαύτην γυναῖκα. καὶ δίκαια μέντοι πέπονθα, καίτοι χάριν ἔχων· οὐκέτι γὰρ ἁρπασθήσομαι ὑπὸ σοῦ.
ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΟΣ. Σὺ δὲ τίς εἶ, ὦ βέλτιστε ;
ΠΟΛΕΜΩΝ. Ὅτι Πολέμων ὁ Στειριεὺς Πανδιονίδος φυλῆς, ἀκούεις· χιλιαρχήσας τὸ πρῶτον, νῦν δὲ ἐξαναστήσας πεντακισχιλίαν ἀσπίδα, ἐραστὴς Παννυχίδος, ὅτε ᾤμην ἔτι ἀνθρώπινα φρονεῖν αὐτήν.
ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΟΣ. Ἀλλὰ τὰ νῦν σοι, ὦ ξεναγέ, Παννυχὶς ἐμή ἐστι, καὶ τάλαντον εἴληφε, λήψεται δὲ ἤδη καὶ ἕτερον, ἐπειδὰν τὰ φορτία διαθώμεθα. καὶ νῦν ἀκολούθει μοι, ὦ Παννυχί, τοῦτον δὲ παρ´ Ὀδρύσαις χιλιαρχεῖν ἔα.
ΠΟΛΕΜΩΝ. Ἐλευθέρα μέν ἐστι καὶ ἀκολουθήσει, ἢν ἐθέλῃ.
ΠΑΝΝΥΧΙΣ. Τί ποιῶ, Δορκάς ;
ΔΟΡΚΑΣ. Εἰσιέναι ἄμεινον, ὀργιζομένῳ οὐχ οἷόν τε παρεῖναι Πολέμωνι, καὶ μᾶλλον ἐπιταθήσεται ζηλοτυπῶν.
ΠΑΝΝΥΧΙΣ. Εἰ θέλεις, εἰσίωμεν.
[9,5] ΠΟΛΕΜΩΝ. Ἀλλὰ προλέγω ὑμῖν ὅτι τὸ ὕστατον πίεσθε τήμερον, ἢ μάτην ἐγὼ τοσούτοις φόνοις ἐγγεγυμνασμένος πάρειμι. τοὺς Θρᾷκας, ὦ Παρμένων· ὡπλισμένοι ἡκέτωσαν ἐμφράξαντες τὸν στενωπὸν τῇ φάλαγγι· ἐπὶ μετώπου μὲν τὸ ὁπλιτικόν, παρ´ ἑκάτερα δὲ οἱ σφενδονῆται καὶ τοξόται, οἱ δὲ ἄλλοι κατόπιν.
ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΟΣ. Ὡς βρεφυλλίοις ταῦτα, ὦ μισθοφόρε, ἡμῖν λέγεις καὶ μορμολύττῃ. σὺ γὰρ ἀλεκτρυόνα πώποτε ἀπέκτεινας ἢ πόλεμον εἶδες ; ἐρυμάτιον ἐφρούρεις τάχα διμοιρίτης ὤν, ἵνα καὶ τοῦτο προσχαρίσωμαί σοι.
ΠΟΛΕΜΩΝ. Καὶ μὴν εἴσῃ μετ´ ὀλίγον, ἐπειδὰν προσιόντας ἡμᾶς ἐπὶ δόρυ θεάσῃ στίλβοντας τοῖς ὅπλοις.
ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΟΣ. Ἥκετε μόνον συσκευασάμενοι. ἐγὼ δὲ καὶ Τίβειος οὗτος—μόνος γὰρ οὗτος ἕπεταί μοι—βάλλοντες ὑμᾶς λίθοις τε καὶ ὀστράκοις οὕτω διασκεδάσομεν, ὡς μηδὲ ὅποι οἴχεσθε ἔχοιτε εἰδέναι.

DORCAS. C'est fait de nous, maîtresse, c'est fait de nous ! Polémon est revenu de la guerre tout cousu d'or, dit-on. Je l'ai vu passer, vêtu d'un manteau de pourpre que retenait une agrafe d'or, et suivi d'un grand nombre de valets. Dès que ses amis l'ont aperçu, ils sont accourus l'embrasser. En ce moment j'ai avisé derrière lui le garçon qui l'avait accompagné dans la dernière campagne, je l'ai abordé, et le saluant la première : "Eh bien, Parménon, lui ai-je dit, comment cela va-t-il pour nous ? Qu'est-ce que vous nous rapportez de bon de la guerre ?"
PANNYCHIS. Il ne fallait pas lui dire cela tout de suite, mais : "Ah ! vous voilà sains et saufs ! Grâces en soient rendues aux dieux, et surtout à Jupiter hospitalier et à Minerve guerrière ! Ma maîtresse me demandait tous les jours ce que vous faisiez, où vous étiez." Si même tu avais ajouté : "Elle a pleuré, elle n'a fait que penser à Polémon", c'eût été encore mieux.
[9,2] DORCAS. C'est ce que j'avais commencé par lui dire, mais je ne voulais pas vous le répéter, ayant hâte de vous rapporter ce que j'ai appris. Quand je fus auprès de Parménon : "Parménon, lui dis-je, est-ce que les oreilles ne vous tintaient pas ? Ma maîtresse ne parlait que de vous et toujours en pleurant, surtout quand il revenait quelqu'un d'un combat où l'on disait qu'il y avait eu beaucoup de monde de tué ; elle s'arrachait les cheveux, se meurtrissait la poitrine et fondait en larmes à chaque nouvelle."
PANNYCHIS. Très bien, Dorcas. Voilà ce qu'il fallait.
DORCAS. Un instant après je lui ai fait la question que je vous ai dite. Alors lui : "Nous revenons, dit-il, superbes !"
PANNYCHIS. Comment ! Son premier mot n'a pas été que Polémon se souvenait encore de moi, qu'il désirait me retrouver vivante ?
DORCAS. Il m'a dit toutes sortes de choses de ce genre, mais l'essentiel, c'est qu'il m'a parlé de richesses immenses, d'or, d'étoffes, d'esclaves, d'ivoire, ils apportent de l'argent non plus compté, mais mesuré au médimne, des médimnes entiers. Parménon a lui-même au petit doigt un anneau énorme, taillé à facettes, avec une pierre tricolore, d'un rouge fort vif. Je l'ai laissé me racontant comment, après avoir traversé l'Halys, ils avaient tué Tiridate, et comment Polémon s'était comporté dans une rencontre avec les Pisides, et je suis venue tout courant vous faire part de ces nouvelles, afin que vous preniez un parti dans la circonstance. En effet, si Polémon arrive ici (or, il va venir aussitôt débarrassé de ses amis), s'il apprend ce qui s'y passe, et s'il rencontre Philostrate, que fera-t-il, pensez-vous ?
[9,3] PANNYCHIS. Cherchons, Dorcas, à sortir d'embarras. Il n'est pas honnête de mettre à la porte Philostrate, qui m'a donné l'autre jour un talent. C'est, d'ailleurs, un marchand qui m'a fait de belles promesses. D'un autre côté, je perdrais beaucoup à ne pas recevoir Polémon qui revient si superbe. En outre il est jaloux, insupportable, quand il était pauvre, que ne fera-t-il pas aujourd’hui ! DORCAS. Le voici qui arrive !
PANNYCHIS. Ah ! je me trouve mal, Dorcas !... Je ne sais que faire. Je tremble !...
DORCAS. Voilà aussi Philostrate.
PANNYCHIS. Que devenir ? Je voudrais être à cent pieds sous terre !
[9,4] PHILOSTRATE. Pourquoi ne pas nous mettre à boire, Pannycchis ?
PANNYCHIS. Malheureux ! tu me perds ! ... Bonjour, Polémon. Comme il y a longtemps qu'on ne vous a vu !
POLÉMON. Quel est cet homme qui vient d'entrer chez vous ? Vous ne répondez pas ! Eh bien, va te promener, Pannychis ! Moi qui accours de Pylos ici en cinq jours, pour retrouver cette femme ! Ce qui m'arrive est bien fait, et je t’en remercie. Désormais tu ne me pilleras plus.
PHILOSTRATE. Tiens ! Qui êtes-vous donc, mon ami ?
POLÉMON. Avez-vous entendu parler d'un certain Polémon de Stiriée, de la tribu de Pandion, jadis chiliarque, aujourd'hui capitaine de cinq mille hommes, amant de Pannychis, quand je la croyais raisonnable ?
PHILOSTRATE. Eh bien, seigneur capitaine de mercenaires, maintenant Pannychis est à moi. Elle a reçu un talent, et elle en recevra bientôt un autre, dès que j'aurai placé mes marchandises. Allons! suis-moi, Pannychis, laisse ce capitaine conduire ses mille hommes chez les Odryses.
DORCAS. Elle est bien libre de le suivre, si elle veut.
PANNYCHIS. Que faire, Dorcas ?
DORCAS. Le mieux est de rentrer chez vous. Polémon est trop en colère pour que vous restiez ici. Et puis sa jalousie ne fera que s'accroître.
PANNYCHIS. Puisque tu le veux, rentrons.
[9,5] POLÉMON. Très bien ! Mais je vous dis que c'est la dernière fois que vous boirez ensemble. Ce n'est pas pour rien que je me suis fait la main par d'épouvantables massacres. Holà ! mes Thraces, Parménon ! En avant ! Que leur phalange occupe l'entrée de la rue ! Sur le front les hoplites, de chaque côté les frondeurs et les archers, le reste à l'arrière-garde !
PHILOSTRATE. Ah ! mercenaire, tu nous crois des petits enfants ! Ohé ! beau masque! Mais tu n'as jamais tué un poulet! As-tu vu la guerre, seulement? Tu as peut-être été chef d'un corps de garde, à la tête d'une compagnie, et encore je te fais la part belle.
POLÉMON. Tu en sauras des nouvelles, quand tu nous verras la lance en main, avec nos armes bien fourbies.
PHILOSTRATE. Viens donc ici en ordre de bataille, Moi et Tibius, mon unique valet, nous allons vous recevoir à coups de pierres et de coquilles d'huîtres, et, pressés de fuir, vous ne saurez plus où vous fourrer.

Dialogue XI
TRYPHAINA, CHARMIDE.

ΤΡΥΦΑΙΝΑ. Ἑταίραν δέ τις παραλαβὼν πέντε δραχμὰς τὸ μίσθωμα δοὺς καθεύδει ἀποστραφεὶς δακρύων καὶ στένων ; ἀλλ´ οὔτε πέπωκας ἡδέως, οἶμαι, οὔτε δειπνῆσαι μόνος ἠθέλησας· ἔκλαες γὰρ καὶ παρὰ τὸ δεῖπνον, ἑώρων γάρ· καὶ νῦν δὲ οὐ διαλέλοιπας ἀναλύζων ὥσπερ βρέφος. ταῦτα οὖν, ὦ Χαρμίδη, τίνος ἕνεκα ποιεῖς ; μὴ ἀποκρύψῃ με, ὡς ἂν καὶ τοῦτο ἀπολαύσω τῆς νυκτὸς ἀγρυπνήσασα μετὰ σοῦ. ΧΑΡΜΙΔΗΣ. Ἔρως με ἀπόλλυσιν, ὦ Τρύφαινα, καὶ οὐκέτ´ ἀντέχω πρὸς τὸ δεινόν.
ΤΡΥΦΑΙΝΑ. Ἀλλ´ ὅτι μὲν οὐκ ἐμοῦ ἐρᾷς, δῆλον· οὐ γὰρ ἂν ἔχων με ἠμέλεις καὶ ἀπωθοῦ περιπλέκεσθαι θέλουσαν καὶ τέλος διετείχιζες τὸ μεταξὺ ἡμῶν τῷ ἱματίῳ δεδιὼς μὴ ψαύσαιμί σου. τίς δὲ ὅμως ἐκείνη ἐστίν, εἰπέ· τάχα γὰρ ἄν τι καὶ συντελέσαιμι πρὸς τὸν ἔρωτα, οἶδα γὰρ ὡς χρὴ τὰ τοιαῦτα διακονεῖσθαι.
ΧΑΡΜΙΔΗΣ. Καὶ μὴν οἶσθα καὶ πάνυ ἀκριβῶς αὐτὴν κἀκείνη σέ· οὐ γὰρ ἀφανὴς ἑταίρα ἐστίν.
ΤΡΥΦΑΙΝΑ. Εἰπὲ τοὔνομα, ὦ Χαρμίδη.
ΧΑΡΜΙΔΗΣ. Φιλημάτιον, ὦ Τρύφαινα.
ΤΡΥΦΑΙΝΑ. Ὁποτέραν λέγεις ; δύο γάρ εἰσι· τὴν ἐκ Πειραιῶς, τὴν ἄρτι διακεκορευμένην, ἧς ἐρᾷ Δαμύλος ὁ τοῦ νῦν στρατηγοῦντος υἱός, ἢ τὴν ἑτέραν, ἣν Παγίδα ἐπικαλοῦσιν ;
ΧΑΡΜΙΔΗΣ. Ἐκείνην, καὶ ἑάλωκα ὁ κακοδαίμων καὶ συνείλημμαι πρὸς αὐτῆς.
ΤΡΥΦΑΙΝΑ. Οὐκοῦν δι´ ἐκείνην ἔκλαες ;
ΧΑΡΜΙΔΗΣ. Καὶ μάλα.
ΤΡΥΦΑΙΝΑ. Πολὺς δὲ χρόνος ἔστι σοι ἐρῶντι ἢ νεοτελής τις εἶ ;
ΧΑΡΜΙΔΗΣ. Οὐ νεοτελής, ἀλλὰ μῆνες ἑπτὰ σχεδὸν ἀπὸ Διονυσίων, ὅτε πρώτως εἶδον αὐτήν.
ΤΡΥΦΑΙΝΑ. Εἶδες δὲ ὅλην ἀκριβῶς, ἢ τὸ πρόσωπον μόνον καὶ ὅσα τοῦ σώματος φανερὰ {ἃ} εἶδες Φιληματίου, καὶ ὡς χρῆν γυναῖκα πέντε καὶ τετταράκοντα ἔτη γεγονυῖαν ἤδη ;
ΧΑΡΜΙΔΗΣ. Καὶ μὴν ἐπόμνυται δύο καὶ εἴκοσιν ἐς τὸν ἐσόμενον Ἐλαφηβολιῶνα τελέσειν.
[11,3] ΤΡΥΦΑΙΝΑ. Σὺ δὲ ποτέροις πιστεύσειας ἄν, τοῖς ἐκείνης ὅρκοις ἢ τοῖς σεαυτοῦ ὀφθαλμοῖς ; ἐπίσκεψαι γὰρ ἀκριβῶς ὑποβλέψας ποτὲ τοὺς κροτάφους αὐτῆς, ἔνθα μόνον τὰς αὐτῆς τρίχας ἔχει· τὰ δὲ ἄλλα φενάκη βαθεῖα. παρὰ δὲ τοὺς κροτάφους ὁπόταν ἀσθενήσῃ τὸ φάρμακον, ᾧ βάπτεται, ὑπολευκαίνεται τὰ πολλά. καίτοι τί τοῦτο ; βίασαί ποτε καὶ γυμνὴν αὐτὴν ἰδεῖν.
ΧΑΡΜΙΔΗΣ. Οὐδεπώποτέ μοι πρὸς τοῦτο ἐνέδωκεν.
ΤΡΥΦΑΙΝΑ. Εἰκότως· ἠπίστατο γὰρ μυσαχθησόμενόν σε τὰς λεύκας. ὅλη δὲ ἀπὸ τοῦ αὐχένος ἐς τὰ γόνατα παρδάλει ἔοικεν. Ἀλλὰ σὺ ἐδάκρυες τοιαύτῃ μὴ συνών ; ἦ που τάχα καὶ ἐλύπει σε καὶ ὑπερεώρα ;
ΧΑΡΜΙΔΗΣ. Ναί, ὦ Τρύφαινα, καίτοι τοσαῦτα παρ´ ἐμοῦ λαμβάνουσα. καὶ νῦν ἐπειδὴ χιλίας αἰτούσῃ οὐκ εἶχον διδόναι ῥᾳδίως ἅτε ὑπὸ πατρὶ φειδομένῳ τρεφόμενος, Μοσχίωνα ἐσδεξαμένη ἀπέκλεισέ με, ἀνθ´ ὧν λυπῆσαι καὶ αὐτὸς ἐθέλων αὐτὴν σὲ παρείληφα.
ΤΡΥΦΑΙΝΑ. Μὰ τὴν Ἀφροδίτην οὐκ ἂν ἧκον, εἴ μοι προεῖπέ τις ὡς ἐπὶ τούτοις παραλαμβανοίμην, λυπῆσαι ἄλλην, καὶ ταῦτα Φιλημάτιον τὴν σορόν. ἀλλ´ ἄπειμι, καὶ γὰρ ἤδη τρίτον τοῦτο ᾖσεν ἁλεκτρυών.
ΧΑΡΜΙΔΗΣ. Μὴ σύ γε οὕτως ταχέως, ὦ Τρύφαινα· εἰ γὰρ ἀληθῆ ἐστιν ἃ φῂς περὶ Φιληματίου, τὴν πηνήκην καὶ ὅτι βάπτεται καὶ τὸ τῶν ἄλλων ἀλφῶν, οὐδὲ προσβλέπειν ἂν ἔτι ἐδυνάμην αὐτῇ.
ΤΡΥΦΑΙΝΑ. Ἐροῦ τὴν μητέρα, εἴ ποτε λέλουται μετ´ αὐτῆς· περὶ γὰρ τῶν ἐτῶν κἂν ὁ πάππος διηγήσεταί σοι, εἴ γε ζῇ ἔτι.
ΧΑΡΜΙΔΗΣ. Οὐκοῦν ἐπεὶ τοιαύτη ἐκείνη, ἀφῃρήσθω μὲν ἤδη τὸ διατείχισμα, περιβάλλωμεν δὲ ἀλλήλους καὶ φιλῶμεν καὶ ἀληθῶς συνῶμεν· Φιλημάτιον δὲ πολλὰ χαιρέτω.

TR - Qui, après avoir pris une hétaïre, et lui avoir donné cinq drachme de salaire, dort en lui tournant le dos, en pleurant et en gémissant ? Hé bien, tu n'as ni pris du plaisir à boire, ni consenti à dîner seul avec moi ; en effet tu pleurais durant le dîner, je le voyais ; et maintenant tu sanglotes sans discontinuer, comme un bébé. Pourquoi fais-tu cela, Charmide ? Ne me le cache pas, afin que je tire ce profit de ma nuit blanche avec toi.
CH - L'amour me tue, Tryphaina, et je ne résiste plus à la souffrance.
TR - Mais de toute évidence, ce n'est pas moi que tu aimes ; tu ne me négligerais pas alors que tu m'as, tu ne me repousserais pas quand je veux t'embrasser et finalement tu ne ferais pas un rempart entre nous avec ton manteau, de peur que je ne te touche. Qui est-ce donc, dis-moi ? Peut-être pourrais-je t'aider dans ton amour ; je sais comment il faut rendre service en pareille matière.
CH - Tu la connais, très bien même, et réciproquement ; c'est une hétaïre qui n'est pas sans gloire.
TR - Dis-moi son nom, Charmide.
CH - Philémation, Tryphaina.
TR - Laquelle des deux dis-tu ? Car elles sont deux ; celle du Pirée, qui vient juste d'être déflorée, et qu'aime Damylos, le fils de l'actuel stratège, ou l'autre, que l'on appelle le Piège ?
CH - Celle-là, et je suis pris, malheureux, je suis son prisonnier.
TR - C'est à cause d'elle que tu pleurais ?
CH - Tout à fait.
TR - Il y a longtemps que tu l'aimes, ou es-tu un nouvel initié ?
CH - Je ne suis pas un nouvel initié, mais cela fait presque sept mois, depuis les Dionysies, quand je l'ai vue pour la première fois.
TR - Tu l'as vue précisément tout entière, ou seulement son visage et ce qui est visible du corps de Philémation, et ce qu'il convenait à une femme qui a déjà 45 ans ?
CH - Mais elle jure qu'elle aura 22 ans au mois d'Elaphbolion prochain !
TR - Mais toi, à qui ferais-tu confiance, à ses serments ou à tes propres yeux ? Observe attentivement en regardant discrètement ses tempes, le seul endroit où elle ait ses propres cheveux ; partout ailleurs, c'est une épaisse perruque. Le long de ses tempes, quand la teinture dont elle les colore faiblit, la plupart blanchissent. Mais à quoi bon ? Force-la un jour et vois-la toute nue.
CH - Jamais elle ne m'a accordé cela. TR - Naturellement. Elle sait que tu aurais ses taches blanches en horreur; de la nuque aux genoux elle ressemble tout entière à un léopard. Mais toi, tu pleurais de ne pas t'unir à une telle femme ? Celle-ci peut-être t'a fait de la peine et t'a dédaigné ?
CH - Oui, Tryphaina, malgré tout ce qu'elle recevait de moi. Et maintenant, comme elle me demandait mille drachmes et que je ne pouvais facilement les lui donner, car j'ai été élevé par un père économe, elle a reçu Moschion et m'a fermé la porte au nez ; en échange de quoi j'ai voulu moi aussi la peiner et t'ai prise avec moi.
TR - Par Aphrodite, je ne serais pas venue, si l'on m'avait dit que c'était pour cela que l'on me prenait, pour faire souffrir une autre, et surtout Philémation, ce vieux débris. Hé bien je m'en vais, car le coq a chanté trois fois.
CH - Pas si vite, Tryphaina. Si tu as dit vrai au sujet de Philémation, la perruque, les cheveux teints, et les taches blanches, je ne pourrais même plus la regarder.
TR - Demande à ta mère, si un jour elle s'est baignée avec elle. Et quant à son âge, même ton grand-père te le racontera, s'il vit encore.
CH- Hé bien puisqu'elle est ainsi, ôtons désormais ce rempart, embrassons-nous, donnons-nous des baisers, et soyons vraiment ensemble. Adieu Philémation !

Éclaircissements linguistiques

Dialogue XIV
DORION, MYRTALÉ.

ΔΩΡΙΩΝ. Νῦν με ἀποκλείεις, ὦ Μυρτάλη, νῦν, ὅτε πένης ἐγενόμην διὰ σέ, ὅτε δέ σοι τοσαῦτα ἐκόμιζον, ἐρώμενος, ἀνήρ, δεσπότης, πάντ´ ἦν ἐγώ. Ἐπεὶ δ´ ἐγὼ μὲν αὖος ἤδη ἀκριβῶς, σὺ δὲ τὸν Βιθυνὸν ἔμπορον εὕρηκας ἐραστήν, ἀποκλείομαι μὲν ἐγὼ καὶ πρὸ τῶν θυρῶν ἕστηκα δακρύων, ὁ δὲ τῶν νυκτῶν φιλεῖται καὶ μόνος ἔνδον ἐστὶ καὶ παννυχίζεται, καὶ κυεῖν φῂς ἀπ´ αὐτοῦ.
ΜΥΡΤΑΛΗ. Ταῦτά με ἀποπνίγει, Δωρίων, μάλιστα ὁπόταν λέγῃς ὡς πολλὰ ἔδωκας καὶ πένης γεγένησαι δι´ ἐμέ. Λόγισαι γοῦν ἅπαντα ἐξ ἀρχῆς ὁπόσα μοι ἐκόμισας.
ΔΩΡΙΩΝ. Εὖ γε, ὦ Μυρτάλη, λογισώμεθα. Ὑποδήματα ἐκ Σικυῶνος τὸ πρῶτον δύο δραχμῶν· τίθει δύο δραχμάς.
ΜΥΡΤΑΛΗ. Ἀλλ´ ἐκοιμήθης νύκτας δύο.
ΔΩΡΙΩΝ. Καὶ ὁπότε ἧκον ἐκ Συρίας, ἀλάβαστρον μύρου ἐκ Φοινίκης, δύο καὶ τοῦτο δραχμῶν νὴ τὸν Ποσειδῶ.
ΜΥΡΤΑΛΗ. Ἐγὼ δέ σοι ἐκπλέοντι τὸ μικρὸν ἐκεῖνο χιτώνιον τὸ μέχρι τῶν μηρῶν, ὡς ἔχοις ἐρέττων, Ἐπιούρου τοῦ πρωρέως ἐκλαθομένου αὐτὸ παρ´ ἡμῖν, ὁπότε ἐκάθευδε παρ´ ἐμοί.
ΔΩΡΙΩΝ. Ἀπέλαβεν αὐτὸ γνωρίσας ὁ Ἐπίουρος πρῴην ἐν Σάμῳ μετὰ πολλῆς γε, ὦ θεοί, τῆς μάχης. Κρόμμυα δὲ ἐκ Κύπρου καὶ σαπέρδας πέντε καὶ πέρκας τέτταρας, ὁπότε κατεπλεύσαμεν ἐκ Βοσπόρου, ἐκόμισά σοι. Τί οὖν ; καὶ ἄρτους ὀκτὼ ναυτικοὺς ἐν γυργάθῳ ξηροὺς καὶ ἰσχάδων βῖκον ἐκ Καρίας καὶ ὕστερον ἐκ Πατάρων σανδάλια ἐπίχρυσα, ὦ ἀχάριστε· καὶ τυρόν ποτε μέμνημαι τὸν μέγαν ἐκ Γυθίου.
ΜΥΡΤΑΛΗ. Πέντε ἴσως δραχμῶν, ὦ Δωρίων, πάντα ταῦτα.
ΔΩΡΙΩΝ. Ὦ Μυρτάλη, ὅσα ναύτης ἄνθρωπος ἐδυνάμην μισθοῦ ἐπιπλέων. νῦν γὰρ ἤδη τοίχου ἄρχω τοῦ δεξιοῦ καὶ σὺ ἡμῶν ὑπερορᾷς, πρῴην δὲ ὁπότε τὰ Ἀφροδίσια ἦν, οὐχὶ δραχμὴν ἔθηκα πρὸ τοῖν ποδοῖν τῆς Ἀφροδίτης σοῦ ἕνεκεν ἀργυρᾶν ; Καὶ πάλιν τῇ μητρὶ εἰς ὑποδήματα δύο δραχμὰς καὶ Λυδῇ ταύτῃ πολλάκις εἰς τὴν χεῖρα νῦν μὲν δύο, νῦν δὲ τέτταρας ὀβολούς. Ταῦτα πάντα συντεθέντα οὐσία ναύτου ἀνδρὸς ἦν.
ΜΥΡΤΑΛΗ. Τὰ κρόμμυα καὶ οἱ σαπέρδαι, ὦ Δωρίων ;
ΔΩΡΙΩΝ. Ναί· οὐ γὰρ εἶχον πλείω κομίζειν· οὐ γὰρ ἂν ἤρεττον, εἴ γε πλουτῶν ἐτύγχανον. τῇ μητρὶ δὲ οὐδὲ κεφαλίδα μίαν σκορόδου ἐκόμισα πώποτε. Ἡδέως δ´ ἂν ἔμαθον ἅτινά σοι παρὰ Βιθυνοῦ τὰ δῶρα.
ΜΥΡΤΑΛΗ. Τουτὶ πρῶτον ὁρᾷς τὸ χιτώνιον ; ἐκεῖνος ἐπρίατο, καὶ τὸν ὅρμον τὸν παχύτερον.
ΔΩΡΙΩΝ. Ἐκεῖνος ; ἬΙδειν γάρ σε πάλαι ἔχουσαν.
ΜΥΡΤΑΛΗ. Ἀλλ´ ὃν ᾔδεις, πολὺ λεπτότερος ἦν καὶ σμαράγδους οὐκ εἶχε. Καὶ ἐλλόβια ταυτὶ καὶ δάπιδα, καὶ πρῴην δύο μνᾶς, καὶ τὸ ἐνοίκιον κατέβαλεν ὑπὲρ ἡμῶν, οὐ σάνδαλα Παταρικὰ καὶ τυρὸν Γυθιακὸν καὶ φληνάφους.
ΔΩΡΙΩΝ Ἀλλὰ ἐκεῖνο οὐ λέγεις, οἵῳ ὄντι συγκαθεύδεις αὐτῷ ; Ἔτη μὲν ὑπὲρ τὰ πεντήκοντα πάντως, ἀναφαλαντίας καὶ τὴν χρόαν οἷος κάραβος. οὐδὲ τοὺς ὀδόντας αὐτοῦ ὁρᾷς ; αἱ μὲν γὰρ χάριτες, ὦ Διοσκόρω, πολλαί, καὶ μάλιστα ὁπόταν ᾄδῃ καὶ ἁβρὸς εἶναι θέλῃ, ὄνος αὐτολυρίζων, φασίν. ἀλλὰ ὄναιο αὐτοῦ ἀξία γε οὖσα καὶ γένοιτο ὑμῖν παιδίον ὅμοιον τῷ πατρί, ἐγὼ δὲ καὶ αὐτὸς εὑρήσω Δελφίδα ἢ Κυμβάλιόν τινα τῶν κατ´ ἐμὲ ἢ τὴν γείτονα ὑμῶν τὴν αὐλητρίδα ἢ πάντως τινά. Δάπιδας δὲ καὶ ὅρμους καὶ διμναῖα μισθώματα οὐ πάντες ἔχομεν.
ΜΥΡΤΑΛΗ. Ὦ μακαρία ἐκείνη, ἥτις ἐραστὴν σέ, ὦ Δωρίων, ἕξει· κρόμμυα γὰρ αὐτῇ οἴσεις ἐκ Κύπρου καὶ τυρόν, ὅταν ἐκ Γυθίου καταπλέῃς.

Dorion : Maintenant tu me jettes dehors, Myrtalé, maintenant que je suis devenu pauvre à cause de toi, alors que, quand je t'apportais tant de cadeaux, j'étais un amant, un homme, un maître, tout ! puisque je suis complètement à sec, et que tu t'es trouvé le marchant bithynien pour amant, moi je suis mis dehors, et je reste devant la porte en pleurant, et lui est aimé durant les nuits, et reste seul à l'intérieur, fait la fête toute la nuit, et tu prétends être enceinte de lui.
Myrtalé : Cela me suffoque, Dorion, surtout quand tu dis que tu m'as donné beaucoup et que tu t'es appauvri à cause de moi. Fais donc le compte de tout ce que tu m'as apporté depuis le début.
Dorion : Très bien, Myrtalé, faisons les comptes. D'abord des chaussures de Sicyone, deux drachmes. Mets deux drachmes.
Myrtalé : Mais tu as couché deux nuits avec moi.
Dorion : Et quand je suis revenu de Syrie, un vase de parfum de Phénicie, deux drachmes aussi, par Poséidon !
Myrtalé : et moi, quand tu t'es embarqué, la petite tunique qui va jusqu'aux cuisses, afin que tu l'aies en ramant ; le timonier Épiouros l'avait oubliée chez nous, quand il couchait avec moi.
Dorion : Épiouros l'a reprise l'autre jour, après l'avoir reconnue, à Samos, après quelle bataille, Dieux ! Je t'ai apporté des oignons de Chypre et cinq sardines et quatre perches, quand nous sommes revenus du Bosphore. Et quoi ? Huit pains secs de marin dans une corbeille, et une amphore de figues sèches de Carie et plus tard, de Patara, des sandales dorées, ingrate ! et je m'en souviens, une fois, ce grand fromage de Gythion.
Myrtalé : peut-être cinq drachmes, Dorion, tout cela.
Dorion : Myrtalé, c'est tout ce que je pouvais, moi qui suis un marin navigant pour un salaire. Mais maintenant, je commande le flanc droit du navire, et toi tu nous méprises, et avant, quand c'étaient les fêtes des Aphrodisies, n'ai-je pas déposé devant les pieds d'Aphrodite une drachme d'argent pour toi ? Et de même, à ta mère, pour des chaussures, deux drachmes, et à Lydé que voici, n'ai-je pas glissé souvent dans la main tantôt deux, tantôt quatre oboles... En additionnant tout cela c'était la fortune d'un matelot.
Myrtalé : Les oignons et les sardines, Dorion ?
Dorion : Oui. Je ne pouvais pas t'apporter davantage. Je ne serais pas rameur, si j'étais riche. À ma mère je n'ai jamais apporté même une seule gousse d'ail. J'aimerais apprendre quels cadeaux tu as reçus du Bithynien.
Myrtalé : D'abord, tu vois cette petite tunique ? Il me l'a achetée, ainsi que ce collier plutôt gros.
Dorion : Celui-ci ? Je te le connaissais depuis longtemps !
Myrtalé : Mais celui que tu connaissais était beaucoup plus mince et n'avait pas d'émeraudes. Et des boucles d'oreille, et ce tapis, et récemment deux mines, et il a payé le loyer pour nous, et pas des sandales de Patares, un fromage de Gythion et autres bêtises.
Dorion : Mais tu ne dis pas comment il est au lit. Il a largement plus de cinquante ans, il commence à se déplumer, et il a la peau comme un homard. Et tu n'as pas vu ses dents ? Quelles grâces, par les Dioscures, surtout quand il chante et veut paraître délicat, comme on dit, un âne qui joue de la lyre ! Tu mérites ce bienfait, et puissiez-vous avoir un enfant qui ressemble à son père ; moi je trouverai une Delphis ou une Cymbalion qui me conviendra, ou votre voisine la joueuse de flûte, ou de toutes façons quelqu'un. Nous n'avons pas tous des tapis, des colliers, et des salaires de deux mines à donner !
Myrtalé : Bienheureuse sera celle qui t'aura pour amant, Dorion ! Tu lui apporteras des oignons de Chypre, et un fromage, quand tu rentreras de Gythion !

Éclaircissements linguistiques

Commentaire

Ce dialogue met aux prises deux personnages de comédie, une jeune courtisane cupide, et son ami éconduit, parce que trop pauvre.

Un portrait de courtisane

Myrtalé apparaît à la fois assez odieuse – elle se moque cruellement des modestes cadeaux de son ami, et piétine allégrement une liaison qui semble avoir duré assez longtemps – et pitoyable : elle doit (peut-être sous la pression de sa mère, dont nous avons vu le rôle dans d'autres dialogues) subir les avances d'un homme âgé et peu séduisant, mais riche.
Mais elle se montre assez peu délicate, offrant à son ami la tunique oubliée par un client !

Vie quotidienne d'un marin

Dorion (dont le nom, ironiquement, évoque les cadeaux qu'il ne peut faire) est un matelot, un rameur, qui touchait donc un modeste "misthos", un salaire ; en guise d'"ascenseur social", la possibilité de commander tout un flanc du navire...

On devine aussi tout un cabotage le long des côtes de Méditerranée orientale : de la Syrie et la Phénicie (l'actuel Liban) jusqu'au Bosphore et à la mer Noire... et les modestes "souvenirs" rapportés lors des escales : figues sèches, parfum, sandales...

Une scène comique

C'est une scène de rupture, en plusieurs épisodes : les reproches, d'abord lyriques, mais qui tournent au marchandage comique, puis le portrait de l'amant remplaçant – dont la richesse est sans commune mesure avec celle du marin ! mais qui est le pendant de la "courtisane âgée" déjà rencontrée. Et enfin, l'adieu des deux amants, plein d'amertume...

Dialogue XV
COCLHLIS ET PARTHENIS.

Aulos player MAR Palermo NI22711

Un joueur de double flûte (aulos)
See page for author [CC BY 2.5 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.5)], via Wikimedia Commons

ΚΟΧΛΙΣ. Τί δακρύεις, ὦ Παρθενί, ἢ πόθεν κατεαγότας τοὺς αὐλοὺς φέρεις ;
ΠΑΡΘΕΝΙΣ. Ὁ στρατιώτης ὁ Αἰτωλὸς ὁ μέγας ὁ Κροκάλης ἐρῶν ἐρράπισέ με αὐλοῦσαν εὑρὼν παρὰ τῇ Κροκάλῃ ὑπὸ τοῦ ἀντεραστοῦ αὐτοῦ Γόργου μεμισθωμένην καὶ τούς τε αὐλούς μου συνέτριψε καὶ τὴν τράπεζαν μεταξὺ δειπνούντων ἀνέτρεψε καὶ τὸν κρατῆρα ἐξέχεεν ἐπεισπαίσας· τὸν μὲν γὰρ ἀγροῖκον ἐκεῖνον τὸν Γόργον ἀπὸ τοῦ συμποσίου κατασπάσας τῶν τριχῶν ἔπαιον περιστάντες αὐτός τε ὁ στρατιώτης — Δεινόμαχος, οἶμαι, καλεῖται — καὶ ὁ συστρατιώτης αὐτοῦ· ὥστε οὐκ οἶδα εἰ βιώσεται ὁ ἄνθρωπος, ὦ Κοχλί· αἷμά τε γὰρ ἐρρύη πολὺ ἀπὸ τῶν ῥινῶν καὶ τὸ πρόσωπον ὅλον ἐξῴδηκεν αὐτοῦ καὶ πελιδνόν ἐστιν.
ΚΟΧΛΙΣ. Ἐμάνη ὁ ἄνθρωπος ἢ μέθη τις ἦν καὶ παροινία τὸ πρᾶγμα ;
ΠΑΡΘΕΝΙΣ. Ζηλοτυπία τις, ὦ Κοχλί, καὶ ἔρως ἔκτοπος· ἡ Κροκάλη δὲ, οἶμαι, δύο τάλαντα αἰτήσασα, εἰ βούλεται μόνος ἔχειν αὐτήν, ἐπεὶ μὴ ἐδίδου ὁ Δεινόμαχος, ἐκεῖνον μὲν ἀπέκλεισεν ἥκοντα προσαράξασά γε αὐτῷ τὰς θύρας, ὡς ἐλέγετο, τὸν Γόργον δὲ Οἰνοέα τινὰ γεωργὸν εὔπορον ἐκ πολλοῦ ἐρῶντα καὶ χρηστὸν ἄνθρωπον προσιεμένη ἔπινε μετ´ αὐτοῦ κἀμὲ παρέλαβεν αὐλήσουσαν αὐτοῖς. ἤδη δὲ προχωροῦντος τοῦ πότου ἐγὼ μὲν ὑπέκρεκόν τι τῶν Λυδίων, ὁ γεωργὸς δὲ ἤδη ἀνίστατο ὡς ὀρχησόμενος, ἡ Κροκάλη δὲ ἐκρότει, καὶ πάντα ἦν ἡδέα· ἐν τοσούτῳ δὲ κτύπος ἠκούετο καὶ βοὴ καὶ ἡ αὔλειος ἠράσσετο, καὶ μετὰ μικρὸν ἐπεισέπεσον ὅσον ὀκτὼ νεανίσκοι μάλα καρτεροὶ καὶ ὁ Μεγαρεὺς ἐν αὐτοῖς. Εὐθὺς οὖν ἀνετέτραπτο πάντα καὶ ὁ Γόργος, ὥσπερ ἔφην, ἐπαίετο καὶ ἐπατεῖτο χαμαὶ κείμενος· ἡ Κροκάλη δὲ οὐκ οἶδ´ ὅπως ἔφθη ὑπεκφυγοῦσα παρὰ τὴν γείτονα Θεσπιάδα· ἐμὲ δὲ ῥαπίσας ὁ Δεινόμαχος, Ἐκφθείρου, φησί, κατεαγότας μοι τοὺς αὐλοὺς προσρίψας. καὶ νῦν ἀποτρέχω φράσουσα ταῦτα τῷ δεσπότῃ· ἀπέρχεται δὲ καὶ ὁ γεωργὸς ὀψόμενός τινας φίλους τῶν ἀστικῶν, οἳ παραδώσουσι τοῖς πρυτανεῦσι τὸν Μεγαρέα.
ΚΟΧΛΙΣ. Ταῦτ´ ἐστὶν ἀπολαῦσαι τῶν στρατιωτικῶν τούτων ἐραστῶν, πληγὰς καὶ δίκας· τὰ δὲ ἄλλα ἡγεμόνες εἶναι καὶ χιλίαρχοι λέγοντες, ἤν τι δοῦναι δέῃ, Περίμεινον, φασί, τὴν σύνταξιν, ὁπόταν ἀπολάβω τὴν μισθοφοράν, καὶ ποιήσω πάντα. ἐπιτριβεῖεν δ´ οὖν ἀλαζόνες ὄντες· ἔγωγ´ οὖν εὖ ποιῶ μὴ προσιεμένη αὐτοὺς τὸ παράπαν. Ἁλιεύς τις ἐμοὶ γένοιτο ἢ ναύτης ἢ γεωργὸς ἰσότιμος κολακεύειν εἰδὼς μικρὰ καὶ κομίζων πολλά, οἱ δὲ τοὺς λόφους ἐπισείοντες οὗτοι καὶ τὰς μάχας διηγούμενοι, ψόφοι, ὦ Παρθενί.

Cochlis : Pourquoi pleures-tu, Parthénis, et d'où apportes-tu tes flûtes brisées ?
Parthenis : C'est le grand soldat Étolien, l'amant de Crocalé, qui m'a frappée, m'ayant trouvée en train de jouer de la flûte chez Crocalé, engagée par son rival Gorgos, et il a écrasé ma flûte et renversé la table au milieu des dîneurs, et s'étant jeté sur le cratère, il en a répandu le contenu ; ce paysan, Gorgos, ils l'ont tiré par les cheveux hors du banquet, et l'entourant, le soldat lui-même (il s'appelle, je crois, Dinomachos), et un camarade de régiment, ils l'ont frappé, de sorte que je ne sais si notre homme y survivra, Cochlis ; beaucoup de sang coulait de son nez et tout son visage est gonflé et livide.
Cochlis : Il était fou, cet homme, ou c'était de l'ivrognerie, et la brutalité d'un ivrogne ?
Parthénis : De la jalousie, Cochlis, et un amour déplacé. Crocalè, je crois, lui avait demandé deux talents, s'il voulait l'avoir pour lui seul, comme Dinomachos ne les lui donnait pas, elle le jeta dehors à son arrivée, en lui flanquant la porte en pleine figure, dit-on, recevant à sa place Gorgos d'Œnée, un riche paysan qui l'aimait depuis longtemps, et honnête homme ; et elle buvait avec lui et elle m'avait fait chercher pour que je joue de la flûte pour eux. Le banquet allait déjà bon train, moi je jouais doucement un air lydien, le paysan se levait pour danser, Crocalè battait des mains, et tout était agréable. Sur ces entrefaîtes, on entend un choc, un cri, et la porte fut frappée, et peu après firent irruption environ huit jeunes gens très costauds, et parmi eux ce Matamore. Aussitôt donc, tout fut renversé et Gorgos, comme je l'ai dit, fut frappé et piétiné une fois à terre. Crocalé, je ne sais comment, sans retard se réfugia chez sa voisine Thespias ; après m'avoir frappée, Dinomachos dit : "Crève !" en me lançant ma flûte brisée. Et maintenant je cours dire cela au maître ; le paysan va voir ses amis en ville, qui livreront le Matamore aux Prytanes.
Cochlis : Voilà ce que l'on gagne à ces amants militaires, des coups et des procès. Pour le reste, ils se disent Généraux ou chiliarques, mais s'il faut donner quelque chose, "attends la solde, quand je recevrai mon salaire, je ferai tout." Qu'ils périssent, ces vantards ! Moi j'ai bien raison de ne pas les recevoir du tout. Puissé-je avoir un pêcheur, ou un marin, ou un paysan du même milieu que moi, sachant peu flatter mais donnant beaucoup. Ces gens-là, qui agitent leurs panaches et racontent leurs batailles, ce ne sont que des vantards, Parthénis.

Éclaircissements linguistiques

Commentaire

Un récit fait par des personnages secondaires

Les protagonistes : une situation très classique