Michèle TILLARD, Lycée Montesquieu, 72000 LE MANS - 29/04/2013

L'indicatif présent et imparfait
L'infinitif et le participe présents
La première déclinaison.

La vallée de Tempé, en Thessalie

Ἔστι δὴ χῶρος μεταξὺ κείμενος τοῦ τε Ὀλύμπου καὶ τῆς Ὄσσης. Ὅρη δὲ ταῦτά ἐστιν ὑπερύψηλα καὶ οἷον ὑπό τινος θείας φροντίδος διεσχισμένα, καὶ μέσον δέχεται χωρίον, οὗ τὸ μὲν μῆκος ἐπὶ τετταράκοντα διήκει σταδίους, τό γε μὴν πλάτος τῇ μέν ἐστι πλέθρου, τῇ δὲ καὶ μεῖζον ὀλίγῳ. Διαρρεῖ δὲ μέσου αὐτοῦ ὁ καλούμενος Πηνειός. Ἐς τοῦτον δὲ καὶ οἱ λοιποὶ ποταμοὶ συρρέουσι, καὶ ἀνακοινοῦνται τὸ ὕδωρ αὐτῷ, καὶ ἐργάζονται τὸν Πηνειὸν ἐκεῖνοι μέγαν. Διατριβὰς δ´ ἔχει ποικίλας καὶ παντοδαπὰς ὁ τόπος οὗτος, οὐκ ἀνθρωπίνης χειρὸς ἔργα, ἀλλὰ φύσεως αὐτόματα ἐς κάλλος τότε φιλοτιμησαμένης, ὅτε ἐλάμβανε γένεσιν ὁ χῶρος. Κιττὸς μὲν γὰρ πολὺς καὶ εὖ μάλα λάσιος ἐνακμάζει καὶ τέθηλε καὶ δίκην τῶν εὐγενῶν ἀμπέλων κατὰ τῶν ὑψηλῶν δένδρων ἀνέρπει καὶ συμπέφυκεν αὐτοῖς, πολλὴ δὲ σμίλαξ πρὸς αὐτὸν τὸν πάγον ἀνατρέχει καὶ ἐπισκιάζει τὴν πέτραν· καὶ ἐκείνη μὲν ὑπολανθάνει, ὁρᾶται δὲ τὸ χλοάζον πᾶν, καὶ ἔστιν ὀφθαλμῶν πανήγυρις. Ἐν αὐτοῖς δὲ τοῖς λείοις καὶ καθημένοις ἄλση τέ ἐστι ποικίλα καὶ ὑποδρομαὶ συνεχεῖς, ἐν ὥρᾳ θέρους καταφυγεῖν ὁδοιπόροις ἥδιστα καταγώγια, ἃ καὶ δίδωσιν ἀσμένως ψυχάσαι. Διαρρέουσι δὲ καὶ κρῆναι συχναί, καὶ ἐπιρρεῖ νάματα ὑδάτων ψυχρῶν καὶ πιεῖν ἡδίστων. Λέγεται δὲ τὰ ὕδατα ταῦτα καὶ τοῖς λουσαμένοις ἀγαθὸν εἶναι καὶ ἐς ὑγίειαν αὐτοῖς συμβάλλεσθαι. Κατᾴδουσι δὲ καὶ ὄρνιθες ἄλλος ἄλλῃ διεσπαρμένοι, καὶ μάλιστα οἱ μουσικοί, καὶ ἑστιῶσιν εὖ μάλα τὰς ἀκοάς, καὶ παραπέμπουσιν ἀπόνως καὶ σὺν ἡδονῇ, διὰ τοῦ μέλους τὸν κάματον τῶν παριόντων ἀφανίσαντες.

ÉLIEN, Histoires diverses, livre III.

Voici la traduction de ce texte :

Il est une contrée entre l'Olympe et l'Ossa, montagnes d'une hauteur prodigieuse, et qu'il semble que les dieux n'aient séparées l'une de l'autre, que pour ménager entre elles un espace de la longueur de quarante stades, sur un plèthre de largeur en quelques endroits, un peu plus dans d'autres. Au milieu coule le Pénée, que d'autres fleuves grossissent dans son cours, en confondant leurs eaux avec les siennes. Là, sont mille réduits, variés à l'infini; ouvrages non de l'art, mais de la nature, qui se plut à embellir ce canton, quand ses mains le formèrent. Le lierre y croit en abondance, et y devient extrêmement touffu : tel que la vigne ambitieuse, il embrasse en serpentant les arbres les plus hauts, et prend racine sur leur écorce. L'if, qui n'y est pas moins commun, s'élève sur le coteau, et de son ombre couvre tellement les rochers, qu'on ne voit plus qu'un tapis de verdure, qui flatte agréablement la vue. La plaine et les vallées sont semées de différents bocages : partout, des asiles charmants, où les voyageurs peuvent, pendant l'été, se mettre à l'abri de la chaleur et goûter délicieusement le frais. Les fontaines, les ruisseaux d'eau fraîche y coulent de tous côtés : ces eaux, très agréables à boire, ont encore, dit-on, l'avantage d'être salutaires à ceux qui s'y baignent, et de fortifier leur santé. Des oiseaux du plus mélodieux ramage, dispersés çà et là, charment les oreilles : ils escortent, en chantant, le voyageur, qui marche sans se lasser, et ne sent plus que le plaisir d'entendre ce doux concert.

L'indicatif présent et imparfait.

Exercices

Exercice 1

La plupart des verbes conjugués (ici, en gras) sont au présent ou à l'imparfait. Classez-les et analysez-les.

Correction de l'exercice 1
montrer ("le corrigé de l'exercice 1")

Exercice 2

Mettez à l'imparfait, en respectant la voix et la personne, les verbes du texte qui sont au présent.

Correction de l'exercice 2
montrer ("le corrigé de l'exercice 2")

L'infinitif et le participe présents.

Revoir les infinitifs et les participes présents dans la fiche correspondante du Kit de survie de l'helléniste" sur la plateforme Sillages.

Exercices

Exercice 3

Relevez les infinitifs et les participes présents du texte ci-dessus

Correction de l'exercice 3
montrer ("le corrigé de l'exercice 3")

La première déclinaison

Revoir la première déclinaison, féminine et masculine : voir cours débutant, leçon n° 6

Exercices

Exercice 4

Relevez et classez les noms, adjectifs et participes de la 1ère déclinaison dans le texte ci-dessus. Attention ! Toutes les terminaisons en -α ou en -η n'appartiennent pas à la 1ère déclinaison !

Correction de l'exercice 4
montrer ("le corrigé de l'exercice 4")

Exercice 5

Traduire les phrases suivantes :

1. Ἡ τῶν θνήτων ψυχὴ ἐπιθυμεῖ τῆς ἐλευθερίας. 2. Ταύτης τῆς παρθένου θεράπαινά εἰμι. 3. Αὕτη ἡ νίκη σωτηρίαν τῷ ὅλῳ δήμῳ φέρει. 4. Οἱ πολλοὶ ἄνθρωποι ἔτι νῦν ἀγνοοῦσιν ὅτι ἡ ἐπιστήμη διαφέρει τῆς δόξης. 5. δῆλον ὅτι ἐκ νέου περὶ τῆς εὐσέβειας σπουδάζει. 6. Οὐχ ὑμῖν πρέπει ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ψῆφον ἐναντίαν τοῖς ὄρκοις φέρειν.

Correction de l'exercice 5
montrer ("le corrigé de l'exercice 5")

Version

En utilisant le vocabulaire connu et l'abrégé du Bailly en ligne, traduisez la version suivante :

Propos sur l'agriculture

ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΟΣ - Τῆς γεωργίας τὰ πλεῖστα ἐστιν ἀνθρώπῳ ἀδύνατα προνοεῖν. Καὶ γὰρ χάλαζαι καὶ ὄμβροι ἐξαίσιοι καὶ ἄλλα πολλάκις τὰ καλῶς πεποιημένα ἀφαιροῦνται. Καὶ πρόβατα ἐνίοτε καλῶς τρεφόμενα ἡ νόσος διαφθείρει.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ - Οἱ δὲ θεοὶ κύριοί εἰσι τῶν ἐν τῇ γεωργίᾳ. Περὶ οὖν τῶν γεωργικῶν προσήκει τοὺς θεοὺς ἱλάκεσθαι. Οἱ γὰρ φρόνιμοι καὶ ὑπὲρ τῶν καρπῶν καὶ τῶν ἵππων καὶ τῶν προβάτων τοὺς θεοὺς θεραπεύουσιν.

D'après Xénophon, Économique.

Correction de la version
montrer ("le corrigé de la version")

Fiche de vocabulaire - leçon 1

Noms :

Noms féminins :

ἡ ἀκοή, ῆςle bruit

ἡ ἄμπελος, ουla vigne, le vignoble

ἡ γένεσις, εωςla naissance

ἡ διατριβή, ῆςici : le réduit, le refuge

ἡ κρηνή, ῆςla source, la fontaine

ἡ πανήγυρις, εωςla réunion, la fête

ἡ σμίλαξ, ακοςl'if

ἡ ὑποδρομή, ῆςl'asile, le refuge

ἡ χείρ, χειρόςla main

ἡ ὥρα, αςl'heure, la saison

Noms masculins :

ὁ κάματος,ουla peine, la fatigue

ὁ ὁδοιπόρος, ουle voyageur

ὁ πάγος, ουla colline

ὁ ποταμός, οῦle fleuve

ὁ τόπος,ουle lieu

ὁ χῶρος, ουl'espace, le pays, la région, la contrée

Noms neutres :

τὸ ἄλσος, ουςle bois sacré

τὸ θέρος, ουςl'été

τὸ καταγώγιον, ουl'asile, le refuge

τὸ μῆκος, ουςla longueur

τὸ νάμα, ματοςle courant d'eau, le ruisseau

τὸ πλάτος, ουςla largeur

τὸ πλέθρον, ουle plèthre (= 100 pieds, 1/6ème de stade, soit environ 30 mètres)

τὸ στάδιον, ου (ὁ στάδιος, ου)le stade (= 600 pieds, soit environ 1,8 km)

τὸ χλοάζον, ου = ἡ χλόη, ηςle gazon, l'herbe nouvelle

Adjectifs

λάσιος, α/ος, ονvelu, touffu

λεῖος, α, ονlisse, uni

παντοδαπός, ή, όνde toutes sortes

ποίκιλος, η, ονvarié, divers, multicolore

συνεχής, ής, έςdense, fourni

συχνός, ή, όνcontinu, durable, intarissable

ὕψηλος,η, ονélevé, haut, sublime

ψυχρός, ά, όνfrais

Verbes

ἀνακοινέομαι-οῦμαιmettre en commun, communiquer

ἀνέρπωramper en montant

ἀφανίζωanéantir, obscurcir

διαρρέω, διαρρεύσομαι, διερρύην, διηρρύηκαcouler à travers

διασκίζωséparer

ἐνακμάζωêtre dans sa fleur

ἐπισκιάζωombrager

ἐργάζομαιtravailler, faire, ici : rendre

ἑστιάω-ῶrégaler, charmer

συρρέωcouler ensemble, avec

τέθηλα, parfait de θάλλωêtre en fleur

ὑπολανθάνωêtre caché sous

ψυχάω-ῶrafraîchir

Pour faciliter l'apprentissage on peut classer ("la fiche n° II-1") .comme ('en thème') ou bien classer ("la fiche n° II-1") .comme ('en version').